§ 9‑3 tredje ledd

Melding om skatteoppgjør kan ikke sendes senere enn 1. desember i fastsettingsåret.

Frist for skatteoppgjør

Bestemmelsen setter en ytre frist for når skatteoppgjøret må foreligge, for å skape forutberegnelighet for de skattepliktige. Melding om skatteoppgjør etter ordinær fastsetting kan derfor ikke sendes senere enn 1. desember i fastsettingsåret. Hvis skattemyndighetene ikke er ferdige med å behandle en endringssak per 1. desember, skal det gis et foreløpig skatteoppgjør. Når endringssaken er ferdig behandlet vil den skattepliktige bli informert, enten i form av melding om endringsvedtak og nytt skatteoppgjør eller melding om at vedtak likevel ikke vil bli truffet etter§ 5‑6 sjette ledd.