§ 14‑14 Straff for unnlatt medvirkning til kontroll mv.

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som unnlater å medvirke til kontroll etter § 10‑4.

Bestemmelsen gjelder både skattepliktige og tredjeparter og viderefører ligningsloven § 12‑2 og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 21‑4 tredje ledd, særavgiftsloven § 2 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 2. Unnlatelse av å medvirke til kontroll kan medføre bot eller fengsel inntil to år. Bestemmelsen forutsetter at unnlatelsen er forsettlig, jf. hovedregelen i straffeloven § 21.