Varselets innhold

Varsel om ileggelse av sanksjoner er å anse som en straffesiktelse etter EMK art. 6 nr. 1, se Høyesteretts dom av 20. september 2016 (HR-2016-01982-A, Norisol) og § 14-3, Forholdet til EMK. Dette stiller blant annet krav til varselets form og innhold, jf. EMK art. 6 nr. 3 bokstav a. Varselet må klart angi de postene hvor det vurderes bruk av tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr og det nærmere grunnlag for dette.

EMK Art. 6 nr. 3 bokstav a fastslår videre retten til å bli underrettet i enkeltheter om siktelsens innhold i et språk siktede forstår. Underretningen, ev. oversettelsen av den, trenger ikke nødvendigvis å være skriftlig, se Kamasinski mot Østerrike, A 168 (1989) avsnitt 78-81.

Dersom skattemyndigheten vil ilegge skjerpet tilleggsskatt, skal det alltid fremgå hvilke forhold som tilsier dette. Skattepliktig må også bli orientert om sin rett til å forholde seg taus, jf. § 14-9 Veiledning om taushetsrett mv.

Nærmere om forholdet til EMK, se § 14-3 Forholdet til EMK.Virkning av manglende varsel{14-8.007}

Om virkningen av manglende varsel, se § 5-6 femte ledd.