Coronavirus - important information from the Tax Administration

Varselets innhold

Varsel om ileggelse av sanksjoner er å anse som en straffesiktelse etter EMK art. 6 nr. 1, se Høyesteretts dom av 20. september 2016 (HR-2016-01982-A, Norisol) og § 14-3, Forholdet til EMK. Dette stiller blant annet krav til varselets form og innhold, jf. EMK art. 6 nr. 3 bokstav a. Varselet må klart angi de postene hvor det vurderes bruk av tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr og det nærmere grunnlag for dette. Dersom skattemyndigheten vil ilegge skjerpet tilleggsskatt, skal det alltid fremgå hvilke forhold som tilsier dette. Skattepliktig må også bli orientert om sin rett til å forholde seg taus, jf. § 14-9 Veiledning om taushetsrett mv.

Nærmere om forholdet til EMK, se § 14-3 Forholdet til EMK.