§ 14‑4 Unntak fra tilleggsskatt

Tilleggsskatt fastsettes ikke

  • av riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i skattemeldingen
  • når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil
  • når selger unnlater å beregne merverdiavgift av ordinær bokført omsetning, og det godtgjøres at kjøper har full fradragsrett, eller kjøper ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgiften etter merverdiavgiftskompensasjonsloven
  • når den skattepliktige frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses framkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort.
  • når tilleggsskatten for det enkelte forholdet vil bli under 1000 kroner eller
  • når den skattepliktige er død.