Kapittel 2 Skattemyndigheter

Kapitlet regulerer hvilke organer som er skattemyndigheter for henholdsvis formues- og inntektsskatt, Jan Mayen-skatt, artistskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, se § 2‑1. Videre reguleres hvem som er skattemyndigheter for henholdsvis petroleumsskatt, Svalbardskatt, merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter og motorkjøretøyavgifter, se nærmere i §§ 2‑2 til 2-6. Den nærmere oppgavefordelingen internt i Skatteetaten fremgår av Skattedirektoratets beslutninger om organisering av oppgaver i Skatteetaten.

Skattemyndigheten i første instans er fordelt mellom skattekontoret og oljeskattekontoret, se§ 2‑7 Skattemyndighet i første instans.

Skattemyndigheten i annen instans er fordelt mellom Skattedirektoratet, Skatteklagenemnda, sekretariatet for Skatteklagenemnda, Klagenemnda for petroleumsskatt og Skatteklagenemnda for Svalbard.

Det åpnes også opp for at myndighet kan legges til andre organer som ikke er skattemyndigheter etter kapittel 2. Se§ 2‑13 Myndighet til andre organer.

Når betegnelsen «skattemyndigheter» brukes ellers i loven uten at det er nærmere spesifisert, vil det framgå av kapittel 2 hvilke organer som er myndigheter for den enkelte skattearten.

Klagenemndenes uavhengige stilling er lovfestet i§ 2‑9 Nemndenes uavhengige stilling, ved at verken departementet, Skattedirektoratet, skattekontoret eller Oljeskattekontoret kan instruere nemndene. Dette gjelder både generelt og i enkeltsaker.

Det følger av § 2‑8 at det er Finansdepartementet som oppnevner medlemmer av Skatteklagenemnda og Klagenemnda for petroleumsskatt, og at det er Longyearbyen lokalstyre som oppnevner medlemmer av Skatteklagenemnda for Svalbard. Se§ 2‑8 Oppnevning av nemndsmedlemmer, sammensetning av nemndene og organisering av nemndenes arbeid. Videre er det gitt en forskriftshjemmel for å gi nærmere bestemmelser om oppnevning av nemndsmedlemmer, sammensetning av nemndene og organisering av nemndenes arbeid. Bestemmelser er gitt i skatteforvaltningsforskriftens § 2‑8. Kapittel 2 har også regler om utelukkingsgrunner og om samtidige verv for nemndsmedlemmer i henholdsvis § 2‑10 Utelukkingsgrunner og§ 2‑11 Samtidige verv.