Generelt

Bestemmelsens første og annet ledd har regler om hvem som har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt, hva den skal inneholde og hvem som er fritatt fra å levere skattemelding. Tredje og fjerde ledd regulerer bruk av tredjemannsopplysninger, forhåndsutfylt informasjon og leveringsfritak.

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i femte ledd ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71 og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019.

Bestemmelsen i § 8‑2 må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14.

Regler om skattleggingsperioder og leveringsfrister er gitt i forskrift, jf. § 8‑15. Se nærmere underSkattleggingsperioder og leveringsfrister.

Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som er innrapportert etter a-opplysningsloven, se§ 7‑12 Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger.