§ 7‑10 Annen opplysningsplikt for tredjepart

(1) Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

  • institutter som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6‑42
  • institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn, om kostnader som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte for pass og stell av barn
  • selskaper, stiftelser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven § 6‑50, om gaver som gir giveren rett til fradrag etter nevnte bestemmelse, med opplysning om giverens navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
  • boligselskap og boligsameier som omfattes av skatteloven §§ 7‑3 og 7-11, om fordeling av inntekter, kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne eller sameierne
  • den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art
  • Enova om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig
  • den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphaver til åndsverk.
  • oppstartsselskaper om tildelte og innløste opsjoner til ansatte etter ordningen i skatteloven § 5‑14 fjerde ledd.

(2) Opplysningsplikten etter første ledd bokstav e omfatter også vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med slike tjenester.