§ 14‑1 tredje ledd

Skattemyndighetene kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt mulkt.

Reduksjon eller frafall av tvangsmulkt

Tredje ledd gir skattemyndighetene adgang til å frafalle eller ettergi påløpt tvangsmulkt i særlige tilfeller. En tilsvarende bestemmelse er gitt i a-opplysningsloven § 10 fjerde ledd. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil for tilfeller hvor tvangsmulkten slår urimelig ut eller fastholdelse av tvangsmulkten ikke fremmer formålet om oppfyllelse. Reduksjon eller frafall av tvangsmulkt vil normalt skje av hensyn til den ansvarlige. Hensynet til den ansvarlige må veies mot behovet for ikke å undergrave tvangsmulktsinstituttets effekt. Det skal foretas en helhetsvurdering. Selv om et moment i en sak alene ikke tilsier at tvangsmulkt frafalles, kan en kombinasjon av flere forhold tilsi at mulkt frafalles helt eller delvis. Det at opplysningspliktige ikke har hatt noen fordel ved unnlatelsen av å oppfylle plikten, er ikke tilstrekkelig grunn alene til å redusere eller frafalle tvangsmulkt. Kun unntaksvis skal tvangsmulkt frafalles når skattemelding ikke er levert.

Påløpt tvangsmulkt kan frafalles automatisk for nyregistrerte virksomheter som ved sin aller første leveranse av mva-meldingen leverer før skjønnsfastsettelse. Dette er i tråd med skatteetatens praksis for andre typer meldinger (AR-melding).

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages. Klagen sendes til Skattekontoret som vurderer om det er grunnlag for reduksjon eller frafall av tvangsmulkt. Der skattekontoret ikke finner grunnlag for å endre vedtak om tvangsmulkt, skal klagen sendes til Skattedirektoratet. Se nærmere om klage iKapittel 13 Klage.

Forholdet til tilleggsskatt

Reduksjon eller frafall av tvangsmulkten medfører ingen ny (opp)justering av tilleggsskatten etter§ 14‑5 femte ledd.

Der skattegrunnlaget er myndighetsfastsatt fordi skattepliktig ikke har levert melding, og den skattepliktige senere leverer melding som legges til grunn, skal eventuell ilagt tilleggsskatt beregnes av det nye lavere grunnlaget, se§ 14‑5 Satser og beregningsgrunnlag for tilleggsskatt. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for reduksjon av tvangsmulkten.

Dersom ilagt tilleggsskatt bortfaller under klagebehandling på grunn av unnskyldelige forhold, jf.§ 14‑3 annet ledd, medfører det ikke automatisk reduksjon eller frafall av tvangsmulkt. De samme forhold kan imidlertid gjøre seg gjeldende på begge områder.

Forhold som kan føre til at tvangsmulkten frafalles

Skattedirektoratet legger til grunn at tvangsmulkten som hovedregel skal frafalles hvis

 • det viser seg at subjektet ikke var opplysningspliktig
 • opplysningsplikten ikke ble overholdt pga. uforutsette og akutte forhold hos den opplysningspliktige selv eller medhjelper/fullmektig, for eksempel alvorlig sykdom, skade eller død. Se nærmere omtale nedenfor under Særlig om sykdom
 • selskapet har krysset av på skattemeldingen for at de har revisjonsplikt, men rent faktisk ikke har slik plikt. Meldingen vil da ikke overføres fra Altinn til Skatteetatens systemer.
 • opplysninger er levert, og opplysningspliktige tidligere har opptrådt aktsomt og lojalt. Det tas utgangspunkt i subjektets leveringshistorikk for den aktuelle meldingen. Hvis den opplysningspliktige har vært leveringspliktig over flere år kan det tas utgangspunkt i det siste årets historikk for a-meldingen, de to siste årene for mva-meldingen og tre år for øvrige meldinger, herunder mva der den opplysningspliktige leverer årsterminer/årsoppgaver. Dersom det i denne perioden kun foreligger ett tilfelle med forsinket levering på inntil 4 dager etter ordinær frist, kan tvangsmulkt likevel frafalles på dette grunnlaget.

Er tvangsmulkt tidligere frafalt pga. f.eks. sykdom etter sktfvl. § 14‑1 tredje ledd eller leveringshindring etter § 14‑1 fjerde ledd, skal det sees bort fra slike tidligere forhold ved vurderingen av om tvangsmulkten skal frafalles pga. at opplysningspliktige har vært aktsom og lojal.

En melding som er avvist i skatteetatens systemer anses ikke som levert rettidig. Dersom meldingen er mottatt, men det senere har vist seg at den ikke var korrekt, regnes den likevel som «levert».

Leveringshistorikk i etterkant av den aktuelle meldingen skal ikke vektlegges.

 • opplysningspliktige (personlig/ ENK) er død. Dersom tvangsmulkt allerede er ilagt, skal den frafalles i tilfeller der vedkommende døde før kravet var endelig etablert. Det samme gjelder dersom avdøde er eneaksjonær og daglig leder i AS.
 • opplysningspliktige har forsøkt å levere pliktige opplysninger, men har benyttet feil skjema eller i et annet format enn det Skattedirektoratet har bestemt. Tvangsmulkt kan frafalles dersom opplysningspliktige retter feilen når han blir gjort oppmerksom på den. Dette gjelder ikke a-meldingen som skal leveres i den form og til det tidspunkt Skattedirektoratet har bestemt.
 • for aksjonærregisteroppgaven; der selskapet er nystiftet og oppgaven er levert på det tidspunkt klagen behandles. For andre oppgaver, er det kun et moment i helhetsvurderingen.
 • opplysningspliktige går konkurs eller tvangsoppløses mens tvangsmulkten løper (dvs. før opplysningene er levert eller maksbeløpet er nådd). Tvangsmulkt frafalles ikke dersom tidspunktet for konkurs eller tvangsoppløsning er etter at endelig krav er etablert. I tilfeller der virksomheten er slettet før skattleggingsperioden, frafalles tvangsmulkt. Det samme gjelder virksomhet som er opphørt, og hvor virksomheten ikke har vært registrert i Enhetsregisteret. I slike tilfeller foreligger ikke plikt til å levere skattemelding og det skulle ikke vært ilagt tvangsmulkt.
 • opplysningspliktige har sittet i varetekt når opplysningsplikten inntrer og i tiden etter.
 • den er ilagt selskap som er opprettet i forbindelse med elevbedrift i videregående skole.

Særlig om sykdom

Sykdom kan være et moment som medfører at tvangsmulkt frafalles. Saksbehandler må vurdere den begrunnelsen som blir gitt i klagen, og hvorvidt den fremstår som sannsynlig. Med mindre det fremstår som usikkert at sykdommen har betydning for den manglende leveringen, bør det ikke kreves legeerklæring. Ved anførsler om sykdom, er det tre hovedkriterier som må vurderes:

 • er sykdommen akutt
 • er sykdommen alvorlig
 • om sykdommen har indisponert opplysningspliktige i hele eller deler av perioden mellom frist og tvangsmulkt-avslutning

Dersom disse er til stede og det er sannsynliggjort en årsakssammenheng mellom sykdommen og manglende levering, gis helt eller delvis medhold.

Ved psykisk sykdom, har Skattedirektoratet lagt til grunn at det som utgangspunkt gis helt eller delvis medhold dersom to av disse tre kriterier er til stede og dersom det er sannsynliggjort at sykdommen er årsak til manglende innlevering.

 • Sykdom hos nærstående til den opplysningspliktige, vil heller ikke føre til automatisk frafall av tvangsmulkt, men det er moment av betydning i helhetsvurderingen.
 • Det gis som utgangspunkt ikke medhold ved sykdom hos medhjelper, da opplysningspliktige selv er ansvarlig for at opplysningsplikten overholdes. Unntak kan tenkes ved akutte tilfeller som innebærer at det blir vanskelig for opplysningspliktige å innrette seg.
 • Som hovedregel er terskelen for medhold i sykdomssaker høyere for større foretak.
 • Dersom opplysningspliktige må anses som vanskeligstilt, for eksempel på grunn av rusproblemer, manglende forståelse av opplysningsplikten eller lignende, vil det være et vektig moment i vurderingen av om tvangsmulkt frafalles. Dette gjelder spesielt i de mer akutte tilfellene.
 • En generelt vanskelig hjemmesituasjon kan være et moment i vurderingen av om tvangsmulkt bør frafalles. Dette gjelder spesielt dersom dette ikke er en tilstand som har vart over tid.

Andre forhold som kan være momenter i en helhetsvurdering:

 • Uerfarenhet hos opplysningspliktige
 • Opplysningspliktige med tilfeldig næringsinntekt, for eksempel på grunn av royalty eller fordeling mellom ektefeller som medfører at det skal leveres en annen type skattemelding.
 • Språkvansker
 • Der skatteetaten har gitt feil informasjon kan det være et moment som taler for å frafalle tvangsmulkt. Slik feilinformasjon må dokumenteres eller sannsynliggjøres. Det samme gjelder ved annen saksbehandlingsfeil.
 • Virksomhet med avgiftspliktig omsetning under registreringsgrensen på kr 50 000, kan stå registrert i Merverdiavgiftsregisteret i to hele kalenderår etter det år omsetningen har sunket under registreringsgrensen (mval. §14-3 andre ledd). Når omsetningen har vært under kr 50 000 i tre hele kalenderår blir virksomheten slettet fra merverdiavgifts-registeret. Dette er ikke grunnlag alene for å frafalle tvangsmulkt som er ilagt det siste året før virksomheten blir slettet fra mva-registeret. Dersom virksomheten er slettet og det anføres at varsel og vedtak ikke er mottatt fordi adressen er endret etter slettingen, bør tvangsmulkt frafalles i de tilfellene vi mottar opplysningene etter fristen.
 • En virksomhet som registreres tilbake i tid og der det er ilagt tvangsmulkt for manglende melding(er) for perioden frem til registreringen, er det ikke grunnlag for å frafalle tvangsmulkt på dette grunnlaget alene.

Forhold som ikke fører til frafall

 • rettsvillfarelse
 • svikt i kommunikasjonen mellom opplysningspliktige og medhjelper. Opplysningspliktige er selv ansvarlig for å overholde opplysningsplikten, også i tilfeller der opplysningspliktige har engasjert regnskapsfører/revisor. Opplysningspliktige identifiseres med medhjelper
 • svak økonomi
 • opplysninger som er gitt på feil subjekt

Klage

Vedtak om tvangsmulkt fattet av skattekontoret kan påklages til Skattedirektoratet, som er klageinstans for disse vedtakene, se§ 13‑3 første ledd. Klage over vedtak om tvangsmulkt sendes skattekontoret, se§ 13‑5 første ledd. Det kan også klages over pålegget om å gi opplysninger, se§ 10‑13 Klage. Skattedirektoratet kan som overordnet forvaltningsorgan prøve alle sider av saken, inkludert skattekontorets skjønnsutøvelse, se§ 13‑7 annet ledd. Klage over tvangsmulkt bør behandles før klage over tilleggsskatt oversendes klageinstansen.

Se for øvrig Kapittel 13 Klage for nærmere bestemmelser om klagebehandlingen