§ 15-4 tredje ledd

Hvor lenge det er adgang til å gå til søksmål om prøving av andre avgjørelser enn vedtak etter første ledd, følger av reglene i tvisteloven § 1-3.

Reglene om søksmålsfrister i første og annet ledd gjelder kun for enkeltvedtak om skattefastsetting. For andre avgjørelser som skattemyndighetene fatter, reguleres søksmålsadgangen av tvisteloven § 1-3. Dette er typisk avgjørelser som treffes under saksbehandlingen forut for enkeltvedtak om fastsettingen, såkalte prosessuelle avgjørelser. Slike avgjørelser kan være skattemyndighetenes pålegg om å gi kontrollopplysninger etter Kapittel 10 Kontroll og skattemyndighetens avslag på begjæring om innsyn etter § 5-4 Partsinnsyn i saksdokumenter. Bestemmelsen omfatter også søksmål i tilknytning til andre forvaltningsavgjørelser, herunder for eksempel ved ilagt gebyr, tvangsmulkt og saksomkostninger. Etter tvisteloven § 1-3 annet ledd vil søksmålsadgangen for denne type avgjørelser vurderes ut fra hvorvidt den som reiser saken kan påvise et reelt behov for å få kravet avgjort overfor saksøkte. Hvorvidt et slik reelt behov foreligger, avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til kravet (rettslig interesse).