§ 8‑3 første ledd

Skattemelding med opplysninger om den skattepliktiges omsetning, uttak, innførsel, utgående merverdiavgift, fradragsberettiget inngående merverdiavgift, innførselsmerverdiavgift og andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift, skal leveres av

  • den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • mottakere av fjernleverbare tjenester som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 113 første ledd annet punktum
  • mottakere av klimakvoter som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 111 annet ledd annet punktum
  • mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 111 tredje ledd annet punktum
  • tilbyder i forenklet registreringsordning etter merverdiavgiftsloven
  • den reder, høvedsmann eller fisker som ved lottfiske leverer fisken til kjøperen, eller som på fartøyets eller fiskerens vegne mottar oppgjøret for fisken.

Hva skal skattemeldingen inneholde

Meldingens innhold

Skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) kan leveres enten direkte fra regnskapssystem eller i innlogget løsning på skatteetaten.no. Meldingen bygger på standard regnskapsformat (SAF-t).

Den skattepliktige kan endre meldingen etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i § 12‑1 første ledd når skattemeldingen er levert.

Andre opplysninger

Kravet om at også andre opplysninger av betydning for fastsettingen skal gis, er tatt med i bestemmelsen for å gjøre den mer generell, slik at det ikke er behov for å regulere alle punkter som skal inngå i meldingen direkte i lovteksten. I tillegg fanger bestemmelsen opp de egne kravene som stilles til innhold i denne skattemeldingen. «Andre opplysninger som har betydning for fastsettingen av merverdiavgift» kan gis som standardiserte merknader til de enkelte mva-koder eller samlet for hele meldingen. Det kan også legges inn opplysninger i fritekstfelt eller sendes inn vedlegg til meldingen. Merknadene er ikke obligatoriske, med unntak for enkelte koder ved motsatt fortegn av det som er vanlig. Muligheten til å sende inn opplysninger må benyttes dersom skattepliktige mener det er nødvendig å gjøre skattekontoret oppmerksom på forhold som har betydning ved avgiftsoppgjøret. Dette må også ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten i § 8‑1, som slår fast at den skattepliktige skal gi riktige og fullstendige opplysninger og opptre slik at skatteplikten blir klarlagt i rett tid.

Hvem har plikt til å levere skattemelding

Det er skattepliktige som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret som skal levere skattemelding. Begrepet skattepliktig omfatter både de som er registrert og de som skulle vært registrert, men som ved en feil har unnlatt å la seg registrere. Se§ 1‑2 første ledd bokstav b.

For fellesregistrerte virksomheter etter mval. § 2‑2 tredje ledd skal det leveres felles skattemeldingen for merverdiavgift. Denne leveres av den rapporterende enhet i fellesregistreringen, det innberettende selskapet. Det innberettende selskapet innhenter opplysninger fra selskapene i fellesregistreringen og sammenstiller opplysningene i den felles skattemeldingen.

Bokstav b til f bestemmer at andre enn den som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere (mva-)skattemelding. Mottakere av fjernleverbare tjenester som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11‑3 første ledd annet punktum, skal levere melding for omvendt avgiftsplikt når samlet kjøp for en termin overstiger kr 2 000, merverdiavgift ikke medregnet. Det samme gjelder mottakere av klimakvoter som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11‑1 annet ledd annet punktum og mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11‑1 tredje ledd annet punktum. Tilbyder i forenklet registreringsordning etter merverdiavgiftsloven skal fra 1. januar 2024 rapportere merverdiavgift i en ny innlogget løsning på skatteetaten.no. Den nye portalen skal også brukes ved registrering, endring og sletting av virksomhet i VOEC-registeret..

Når flere i fellesskap driver fiske, påhviler ansvaret for å levere mva-skattemelding den reder, høvedsmann eller fisker som enten forestår leveringen av fisk til fiskesalgslag eller annen kjøper, eller som på båtens eller fiskerens vegne mottar oppgjør. En fisker som mottar lønn eller ren mannslott for deltagelse ombord på fiskefartøy, har ikke noe avgiftsansvar overfor staten i forbindelse med leveringen av fangsten. Vedkommende skal heller ikke registreres for merverdiavgift. En fisker som mottar lott for utleie av fartøy og/eller redskap under fiske, anses i likhet med leietaker å drive næringsvirksomhet i fiske, med plikt til å registrere seg for merverdiavgift og levere -melding for primærnæring. Leievederlaget skal imidlertid ikke avregnes med den særskilte satsen i henhold til merverdiavgiftsloven § 5‑8.

Forvaltningen av innførselsmerverdiavgift ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017. Dette innebærer blant annet at virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal oppgi, beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer etter de samme regler som gjelder for merverdiavgift av innenlandsk omsetning og uttak. Det vil si at denne gruppen skal gi opplysninger om innførselsmerverdiavgiften i samme melding som den innenlandske merverdiavgiften, og ikke i tolldeklarasjonen som tidligere. Merverdiavgiften skal dermed ikke lenger betales til Tolletaten/trekkes på tollkreditten.

Skattemeldingen må leveres elektronisk. Se nærmere om Levering og leveringsformer i § 8‑1.