§ 5‑8 første ledd

Skattemyndighetene skal melde fra om enkeltvedtak til den vedtaket retter seg mot.

Kravet om at skattemyndighetene skal melde fra om enkeltvedtak gjelder uten unntak, men det er ikke oppstilt noen formkrav. Enkeltvedtak er definert i § 1‑2 første ledd bokstav d. Med melding om vedtak menes at den vedtaket retter seg mot skal informeres om hele vedtaket, med begrunnelse etter § 5‑7 Begrunnelse, og ikke bare konklusjonen. Tilsvarende gjelder også for de som har klagerett etter § 13‑2 Klage fra andre. Ved elektronisk forsendelse oppstiller imidlertid eForvaltningsforskriften § 8 annet ledd krav til forsendelsen. Enkeltvedtaket skal gjøres tilgjengelig i et "egnet informasjonssystem" (f.eks. Altinn), og skattepliktig skal varsles per e-post og/eller sms. Klagefristen starter ifølge eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd å løpe når vedtaket er sendt korrekt.

Fordi et enkeltvedtak normalt skal være skriftlig og begrunnet, vil det å melde fra vanligvis innebære at vedtaket oversendes den vedtaket retter seg mot. Kravet om melding må for øvrig ses i sammenheng med kravet til begrunnelse etter § 5‑7, og kravet om innhold i et forhåndsvarsel etter § 5‑6 annet ledd.

For fellesregistreringer etter mval. § 2‑2 tredje ledd har det selskap som blir endelig ansvarlig for merverdiavgiften klagerett. Se Hvem som har klagerett. For å sikre at selskapet kan ivareta klageretten, anbefales det at dette selskapet får kopi av vedtaket.

Om adgangen til å rette regne- og skrivefeil i et vedtak, se kap. 12 «Generelt»Generelt(.