§ 3‑8 Opplysninger til bruk for forskning

Skattedirektoratet kan uten hinder av taushetsplikt etter § 3‑1 godkjenne at opplysninger gis til forskningsformål i samsvar med forvaltningsloven § 13 d.

Skattedirektoratet kan i henhold til skatteforvaltningsloven § 3‑8 godkjenne at opplysninger gis til forskningsformål. Se også folkeregisterloven § 10‑3. Myndigheten for deling av opplysninger til bruk til forskningsformål er delegert til divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

Godkjenningen skal være i samsvar med de kriterier som følger av forvaltningsloven § 13 bokstav d. Det kan knyttes vilkår til et slikt vedtak. Blant annet kan det gis bestemmelser om hvem som skal være ansvarlig for opplysningene, hvem som skal ha adgang til dem og krav som stilles til oppbevaringen av utlånt materiale. Skattedirektoratets praksis er at det skal fastsettes vilkår.

Opplysninger mottatt fra utlandet for skatteformål, opplysninger om sperret adresse og opplysninger fra valutaregisteret skal ikke utleveres.

Det kan også gis bestemmelser om hvorvidt forskere skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig.

Forskere får taushetsplikt etter skatteforvaltningsloven§ 3‑1 Hovedregelen om taushetsplikt, jf § 3‑11 Overført taushetsplikt og forvaltningsloven § 13 bokstav e. Se forøvrig folkeregisterloven § 10‑3.

Skattedirektoratets avgjørelser kan påklages. Klagen sendes til Skattedirektoratet. Øvrig informasjon om forskning er tilgjengelig på nettsiden til Skatteetaten.