Generelt

Ved lov 20.12.2023 nr. 105 er det med virkning fra 2. januar 2024 vedtatt at departementet kan gi forskrift om utmåling av kompensasjon dersom tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr ikke er fastsatt, frafalt eller henlagt innen rimelig tid, herunder hvilken periode kompensasjon skal gis for, hvordan kompensasjon skal gis, hvordan kompensasjon skal utmåles og størrelsen på kompensasjonen.

Forskrifter er gitt med virkning fra 1. januar 2024 i skatteforvaltningsforskriften § 14‑12-1 og § 14‑12-2.

Forarbeidene til lovendringen er Prop.14 L (2023–2024) punkt 3. Den nye bestemmelsen innebærer endring av dagens praksis for utmåling av kompensasjon ved brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1, når vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ikke er fattet innen rimelig tid.

Endringen innebærer en hjemmel i skatteforvaltningsloven § 14‑12 for å kunne fastsette forskrift om utmåling av kompensasjon når en avgjørelse om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr ikke foreligger innen rimelig tid, herunder hvilken periode kompensasjonen skal bli gitt for, hvordan kompensasjonen blir utmålt og størrelsen på kompensasjonen. Når det foreligger brudd på kravet om avgjørelse innen rimelig tid, gis kompensasjon med halvannet rettsgebyr per påbegynte måned fra varsel om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr er sendt, til saken er avgjort. Kompensasjonen blir gitt gjennom reduksjon i fastsatt tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr, og er begrenset til denne. Dersom sak om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr frafalles eller henlegges, skal kompensasjonen utbetales. Kompensasjonen er i disse tilfellene begrenset oppad til 120 rettsgebyr.

Tidligere praksis med å oppheve eller nedsette tilleggsskatt ved reduksjon av sats, vil gjelde for saker der brudd på kravet om avgjørelse innen rimelig tid foreligger før ny § 14‑12 trådte i kraft.

Om det skal tilkjennes kompensasjon, vil fortsatt beror på en avgjørelse av om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr ikke foreligger innen rimelig tid. Rimelig tid skal forstås på samme måte som etter EMK.