Generelt

Skjerpet tilleggsskatt ilegges i tillegg til tilleggsskatt etter § 14‑3 Tilleggsskatt ved grove overtredelser av opplysningsplikten. Det skal ikke ilegges skjerpet tilleggsskatt når tilleggsskatt er ilagt med redusert sats (10 prosent). Skjerpet tilleggsskatt er et alternativ til straffeforfølgning i de tilfellene hvor overtredelsen ikke er så grov at den skattepliktige anmeldes. Skjerpet tilleggsskatt kan ilegges både dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger og dersom skattepliktig har unnlatt å levere skattemelding.

Vurderingen av om vilkårene for skjerpet tilleggsskatt er til stede skal baseres på opplysningssvikten/forholdene på tidspunktet for levering av skattemeldingen på samme måte som ved ordinær tilleggsskatt.

Det er gitt overgangsbestemmelser for §§ 14‑3 til 14-7 i§ 16‑2 annet ledd.