§ 8‑9 annet ledd

Selskapsmeldingen skal inneholde spesifikasjon av selskapets brutto formue og inntekt, fradragsposter og ellers andre opplysninger som har betydning for deltakernes skatteplikt, herunder fastsettingen av personinntekt etter skatteloven § 12‑2 bokstav f og tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10‑42.

Hva skal selskapsmeldingen inneholde

Selskapsmeldingen skal inneholde alle opplysninger om selskapets formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som har betydning for deltakernes skatteplikt. Opplysninger om grunnlaget for fastsettingen av skatt skal spesifiseres slik selskapsmeldingen krever, i henhold til skatteforvaltningsforskriften § 8‑1-1. Selskapet skal også gi andre opplysninger som har betydning for deltakernes skatteplikt hvis det er behov for det. Dette må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten i§ 8‑1 , som slår fast at den skattepliktige skal gi riktige og fullstendige opplysninger og opptre slik at skatteplikten blir klarlagt i rett tid.

Opplysningene skal fra inntektsåret 2023 oppgis i skattemeldingen eller i næringsspesifikasjonen, ikke i eget skjema.

Som vedlegg til selskapsoppgaven skal selskapet levere næringsoppgave med vedlegg, f.eks. avskrivningsskjema.