Important information

This page is not available in English.

Håndbok

Skatteforvaltningshåndboken

Skatteforvaltningshåndboken er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift, og omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 

I denne utgaven er vedtatte endringer i skatteforvaltningsloven per 31. desember 2022 innarbeidet. Bestemmelsene som ble vedtatt i desember 2021 er først omtalt i denne versjonen av håndboken. Det gjelder blant annet reglene i skatteforvaltningslovens § 5-11 om adgangen til sammenstilling, profilering og automatiserte avgjørelser.

En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Det gjelder særlig tilleggsskatt, bindende forhåndsuttalelser taushetsplikt og sakskostnader. Vesentlige tilføyelser og endringer av rettstilstanden er markert med strek i margen i pdf-utgaven.

Om skatteforvaltningshåndboken

Målgruppen for håndboken er i første rekke de ansatte hos skattemyndighetene.

Det er et mål at retningslinjer på skatteforvaltningsområdet, herunder tidligere meldinger og instrukser, skal være innarbeidet i håndboken. Vi gjør likevel oppmerksom på at enkelte retningslinjer og rutiner ikke er innarbeidet.

Håndboken refererer ikke til alle relevante rettskilder fra tiden før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, 1. januar 2017. Slike rettskilder kan finnes ved å søke i tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Håndboken finnes bare i elektronisk utgave her på skatteetaten.no.

Skattedirektoratet har ansvaret for håndboken. Det er ønskelig med tilbakemelding på håndbokens form og innhold. E-post kan sendes til [email protected].

 

Tidligere utgaver