Important information

This page is not available in English.

Form

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Aksjeoppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Euronext VPS (VPS) står for innrapporteringen.

Boligaksjeselskap skal ikke levere Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086).

Ikke godkjent aksjonærregisteroppgave

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088).

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger, og de vil ikke ha leveringsfritak for skattemeldingen. Skattepliktig (aksjonæren) må selv beregne og føre opp alle skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapet må levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen 31. januar

Om dere ikke leverer opplysninger i tide, må selskapet betale tvangsmulkt til oppgaven blir levert.

Hjelp til utfylling

Du kan også se filmer som viser eksempler på hvordan du fyller ut en aksjonærregisteroppgave: