§ 12‑11 fjerde ledd

De begrensningene i adgangen til å endre et vedtak uten at det er påklaget som er forutsatt ellers i denne bestemmelsen, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler

Bestemmelsen inneholder særregler om endring når vilkårene i første, annet og tredje ledd ikke er oppfylte. Et eksempel på dette kan være dersom vedtaket selv tar nødvendige forbehold om omgjøring og disse forbeholdene er gyldige. Når det gjelder alminnelige forvaltningsrettslige regler som kan begrunne en omgjøring vil følgende momenter være relevante:

  • Hensynet til den private part målt mot de offentlige interesser som er aktuelle.
  • Det må være en klassifisert interesseovervekt for de hensyn som taler for omgjøring.
  • Endring i faktiske forhold kan begrunne en omgjøring.