§ 5‑4 sjette ledd

Skattemyndighetene bestemmer ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling hvordan dokumentet eller deler av dokumentet skal gjøres kjent for den som ber om innsyn. På anmodning skal det gis kopi av dokument. Har vedkommende krav på innsyn i deler av et dokument, kan opplysningene gis ved utdrag.

Bestemmelsen bygger på forvaltningsloven § 20 og tidligere ligningslov 1980 § 3‑4 nr. 3.

Begjæring om innsyn kan fremmes for ethvert skattekontor, men avgjøres av den skattemyndighet som har saken til behandling.