§ 9‑4 annet ledd

Endringsmelding som nevnt i første ledd, må være kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk.

Leveringsfrist for endringsmelding

Fristen for egenendring er senest tre år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk. Fristen avbrytes når endringsoppgaven er mottatt hos skattemyndighetene.

For inntektsåret 2019 var det i forskrift (koronaforskriften) gitt en bestemmelse om utsatt frist for levering av skattemelding for formue- og inntektsskatt for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8‑2‑3 første ledd bokstav a. For denne gruppen var leveringsfristen 31. august 2020 og det er denne som danner utgangspunkt for egenendringsfristen.

Når det gis utsatt frist etter søknad, er det den alminnelige leveringsfristen som danner utgangspunkt for egenendringsfristen.

Endring for merverdiavgift

For merverdiavgift er fristen endret fra tre år etter utløpet av terminen, til tre år etter leveringsfristen. Fristen for å endre mva-melding løper dermed fra fristen for å levere den aktuelle oppgaven som ønskes endret. Dette innebærer at fristen i realiteten forlenges med én måned og ti dager, og to måneder for tredje termin. Nærmere bestemt, løper fristen fra leveringsfristen for den terminen avgiften skal tas med i omsetningsoppgaven – det vil si den terminen avgiften skal bokføres etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, jf. mval. § 15‑9.

Når det utstedes nytt salgsdokument til erstatning for allerede avsendt salgsdokument, skal retting overfor kjøper skje ved kreditnota. Utstedelsen av kreditnota har imidlertid ikke betydning for fra hvilket tidspunkt fristen for å endre mva-melding etter sktfvl. § 9‑4 starter å løpe. Skattedirektoratet legger til grunn at fristen for egenendring skal regnes fra leveringsfristen for den aktuelle oppgaven som ønskes endret/den feilaktige mva-meldingen.

Forholdet til skattekontorets endringsadgang

Den skatte- og trekkpliktiges adgang til å endre skattefastsettingen etter § 9‑4 løper i utgangspunktet parallelt med den tidsperioden hvor skattemyndighetene kan ta en sak opp til endring etter kapittel 12. Etter at treårsfristen for egenendring er utløpt, kan endring bare skje ved at den skattepliktige anmoder myndighetene om å ta opp saken til endring etter § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv. Dersom skattemyndighetene fatter et vedtak etter kapittel 12 mens fristen løper, har den skattepliktige imidlertid ikke lenger anledning til å endre den delen av fastsettingen som omfattes av vedtaket. Endringsadgangen etter § 9‑4 kan dermed være avskåret før treårsfristen i annet ledd er utløpt.

Hvis skattemyndighetene, uten å ha varslet kontroll eller endring, vurderer å endre et område hvor den skattepliktige har levert endringsmelding, må vurderingen av om fastsettingen er "uriktig" etter § 12‑1 første ledd ta utgangspunkt i den endrede fastsettingen fra skattepliktige.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen av skattegrunnlaget fra det tidspunktet skattemeldingen er levert. Egenendringsadgangen kan dermed være avskåret allerede før det foreligger et ordinært skatteoppgjør etter § 9‑3.

I Kapittel 15 Søksmål mv. er det fastsatt bestemmelser om når og hvor lenge skattepliktige kan angripe skattemyndighetenes avgjørelse ved søksmål.