Leveringsfrister

Fristene for å gi melding om realisasjon av naturgass mv. etter skatteforvaltningsloven § 8‑10 følger av forskriften § 8‑10-3.

(1) Opplysninger om avtale- og salgsvilkår for naturgass som er realisert i et kvartal skal leveres innen 45 dager etter utløpet av kvartalet.

(2) Endringer i tidligere innsendte opplysninger skal leveres innen fristen for første innsending av opplysninger etter første ledd etter at den opplysningspliktige er blitt kjent med endringen.

(3) Kopi av avtale om realisasjon av naturgass skal leveres innen den fristen som følger av pålegg etter skatteforvaltningsloven § 8‑10 tredje ledd.

(4) Oljeskattekontoret kan gi utsatt leveringsfrist.

Første ledd viderefører petroleumsskatteloven § 6 nr. 6 annet ledd første punktum og forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel § 5 første ledd.

Annet og tredje ledd viderefører forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel § 5 annet og tredje ledd.

Fjerde ledd viderefører forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel § 7 annet ledd første alternativ.

Det følger av skatteforvaltningsforskriften § 8‑1-2 at melding om realisasjon av naturgass skal leveres elektronisk sammen med skattemelding etter§ 8‑2 Skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt. Se nærmere om Levering og leveringsformer i § 8‑1.