§ 13‑4 annet ledd

Dersom klageren er avhengig av å få opplysninger fra skattemyndighetene for å klage, kan klageren levere klage innen seks uker etter at skattemyndighetene har sendt de nødvendige opplysningene. Første gang en bolig verdsettes etter eigedomsskattelova § 8 C, er fristen for å klage over vedtak som får betydning for eiendomsskatten, seks uker fra skatteseddelen mottas fra kommunen.

Annet ledd første punktum bestemmer at dersom klageren er avhengig av å få opplysninger fra skattemyndighetene for å klage, kan klagen leveres innen seks uker etter at skattemyndighetene har sendt de nødvendige opplysningene. Bestemmelsen bygger på tidligere ligningslov § 9‑2 nr. 6, og innebærer i praksis at starttidspunktet for klagefristen utsettes når klageren mangler opplysninger for å kunne benytte seg av klageretten som følger av§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Bestemmelsen vil kunne være praktisk f.eks. når tredjeparter som er medansvarlige for den skattepliktiges skatt vil klage på et vedtak.

Klagefristens starttidspunkt regnes da fra skattemyndighetene har sendt de nødvendige opplysningene. Dersom opplysningene er sendt til skattepliktige i Altinn, vil tidspunktet for utsendelse og mottak i utgangspunktet være det samme. Dersom opplysningene er sendt per post, vil klagefristen starte før skattepliktige har mottatt opplysningene.

Merk at det bare gis utsatt klagefrist inntil skattemyndighetene har sendt de nødvendige opplysningene for at skattepliktige kan klage.

Bestemmelsen kommer videre til anvendelse dersom skattekontoret fatter endringsvedtak uten først å ha vurdert skattepliktiges tilsvar til varsel. Skattekontoret må i disse tilfellene vurdere om tilsvaret gir grunn til å endre vedtaket etter skatteforvaltningsloven§ 12‑1 Endring av skattefastsetting mv.. Skattepliktige må varsles om mulig endring som følge av at opplysningene i tilsvaret ikke ble vurdert før vedtaket ble fattet.

Dersom skattepliktige ikke klager på det opprinnelige vedtaket er det grunn til å anta at dette skyldes varselet om endring fra skattekontorets side, og at skattepliktige utsetter en eventuell klage til utfallet av skattekontorets fornyede behandling er klar. Skattekontorets avgjørelse anses da å være en slik opplysning som skattepliktige er avhengig av å få fra skattemyndighetene for å klage.

Hvis skattekontoret endrer vedtaket vil den skattepliktige motta et nytt vedtak som kan påklages. Dersom skattekontoret ikke finner grunn til å endre skal skattepliktige få melding om dette, og skattepliktige skal informeres om at det løper en ny klagefrist på seks uker fra meldingen ble mottatt.

Skattepliktige får ikke automatisk rett til ny klagefrist ved å be skattemyndighetene om opplysninger. Skattemyndighetene kan legge den opprinnelige klagefristen til grunn dersom skattepliktige må anses å ha tilstrekkelige opplysninger til å kunne klage. For personlige skattepliktige er det for eksempel et relevant moment ved vurderingen at opplysninger om fastsettingen kommer som en del av skatteoppgjøret.

Dersom skattemyndigheten gir forlenget frist, må skattepliktige underrettes om dette.

Annet punktum fastslår at fristen for å klage over vedtak fra skattemyndighetene som får betydning for fastsettingen av eiendomsskatt, skal være seks uker fra skattepliktige mottok skatteseddelen fra kommunen. Bestemmelsen gjelder første gang en bolig verdsettes etter eiendomsskatteloven § 8 C, og er i tråd med tidligere bestemmelse i ligningsloven § 9‑2 nr. 4 siste punktum.