§ 13‑7 første ledd

Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jf. likevel § 13‑4 tredje ledd. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å være oppfylt.

Klageinstansen skal på selvstendig grunnlag vurdere om vilkårene for å behandle klagen er til stede. Det kan for eksempel være at klageinstansen mener at klager ikke har klagerett eller at klagen er kommet inn for sent. Dersom klagen er kommet inn for sent, følger det av henvisningen til § 13‑4 tredje ledd at klageinstansen skal vurdere om det skal gis oppreisning for oversittelse av klagefristen. Klageinstansen kan også komme til at vilkårene til hva som utgjør «klage» ikke er oppfylte, men her fremgår det av Sivilombudet sin sak 2022/4188 at det ikke stilles strenge krav til hva som utgjør klage, se nærmere om dette§ 13‑5 tredje ledd.