Coronavirus - important information from the Tax Administration

§ 13-7 første ledd

Lovtekst

Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jf. likevel § 13-4 tredje ledd. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å være oppfylt.

Første ledd første punktum fastslår at klageinstansen skal avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt. Det framgår av annet punktum at klageinstansen ikke er bundet av at underinstansen har ansett klagevilkårene for å foreligge. Bestemmelsene svarer til forvaltningsloven § 34 første ledd. Klageinstansen har uansett plikt til å vurdere spørsmålet om oppreisning for oversittelse av klagefristen. Vilkårene for oppreisning fremgår av § 13-4 tredje ledd.