§ 7‑5 niende ledd

For den som formidler utleie av fast eiendom, gjelder opplysningsplikten etter åttende ledd også når formidlingen ikke skjer gjennom en digital formidlingstjeneste. Den som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom hvor betaling for tjenesten er knyttet til gjennomførte transaksjoner, skal blant annet gi opplysninger om hva kontraktsinngåelsen gjelder og det som er betalt.

Opplysningsplikt for utleieformidling av fast eiendom som ikke skjer gjennom digitale tjenester

Opplysningsplikten påhviler også formidlere av utleie av fast eiendom som benytter andre formidlingskanaler enn digitale plattformer. For den som formidler utleie av fast eiendom, er dermed opplysningsplikten uavhengig av om formidlingen skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller andre kanaler. Opplysningsplikten gjelder også aktører som går inn som kontraktspart med den som eier eller disponerer utleieobjektet, for så å leie til neste leietaker.

Det er gitt felles forskriftsbestemmelser for skatteforvaltningsloven § 7‑5 åttende og niende ledd i skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel A.

Nærmere veiledning til opplysningsplikten er gitt på skatteetaten.no

§ 7‑5-2. Hvem som er opplysningspliktig

 1. Opplysninger etter skatteforvaltningsloven § 7‑5 åttende og niende ledd skal gis av virksomheter som
  • formidler utleie av fast eiendom eller
  • på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom.
 2. Opplysningsplikten gjelder ikke for den som utelukkende formidler utleie av rom, hytte, leilighet mv. i hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet, eller utleie av eiendommer eiet av stat, fylkeskommune eller kommune.
 3. Opplysningsplikten gjelder ikke for den som ikke driver virksomhet.
 4. Har flere opplysningspliktige opplysninger om samme leieforhold, kan de avtale at opplysningene skal gis av en av dem. Slik avtale fritar ikke for tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven §§ 14‑1 og 14-7 dersom opplysningsplikten ikke blir oppfylt.
 5. Opplysningspliktens omfang og nærmere innhold følger av § 7‑5-3 til § 7‑5-5.

§ 7‑5-3. Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om utbetalinger til utleier for hver utleieenhet, jf. § 7‑5-4 bokstav g, i perioden 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden.

§ 7‑5-4. Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • navn og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene
 • fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, navn, adresse og kontonummer til den beløpet betales til
 • beløp per utleieforhold (fratrukket gebyr mv. som leietaker betaler til formidler)
 • eventuelt gebyr mv. som leietaker betaler til formidler per utleieforhold.
 • provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller per avregningsperiode.
 • antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til)
 • eiendommens veiadresse, eller der det ikke finnes, matrikkeladressen. Med veiadresse menes veinavn, husnummer, bokstav og bruksenhetsnummer. Med matrikkeladresse menes eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer.

§ 7‑5-5. Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal leveres innen 1. februar året etter skattleggingsperioden.