Generelt

Bestemmelsen har regler om levering av melding om trekk. Melding om trekk skal leveres av den som har fastsatt skatt ved trekk etter § 9‑1 tredje ledd, og skal tjene som kontrolloppgave for skattemyndighetene slik at myndighetene kan undersøke om skattetrekket er korrekt.

Fastsetting ved trekk går i korthet ut på at skatten fastsettes ved den trekkpliktiges trekk i utbetalingen til den skattepliktige. Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i første ledd ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71 og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019.

Bestemmelsen i § 8‑8 må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 Alminnelig opplysningsplikt og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Regler om leveringsfrister og plikter er gitt i skatteforvaltningsforskriften §§ 8‑8‑1, 8-8-2 og 8-8-3. Se nærmere under hvert enkelt ledd.