§ 13‑2 første ledd

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan klage på vedtak om verdsettingen av aksjene i selskapet.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan klage over vedtak om verdsetting av aksjene i selskapet etter skatteloven §§ 4-12 og 4-13. Bestemmelsen viderefører tidligere ligningslov § 9‑3, med unntak av reglene om aksjeselskapers rett til å klage på aksjenes inngangsverdi og over beregnet personinntekt. Disse reglene er ikke lenger aktuelle ettersom skattepliktige selv fastsetter skattegrunnlaget, seKapittel 9 Fastsetting.