Generelt

Bestemmelsen gjelder skattemyndighetenes adgang til å innhente kontrollopplysninger fra skattepliktige, og bygger på ligningsloven § 6‑1 og tidligere § 16‑1 i merverdiavgiftsloven. Forarbeidene til disse bestemmelsene har fortsatt relevans, se blant annet Prop. 141 L (2011-2012) punkt 2.4. Bestemmelsen innebærer ikke noen vesentlig utvidelse av myndighetenes adgang til å innhente kontrollopplysninger for skatteartene som tidligere ikke var omfattet av ligningsloven eller merverdiavgiftsloven. På særavgifts- og motorkjøretøyavgiftsområdet er det nytt at det skal skilles mellom kontroll av den avgiftspliktige og kontroll av andre aktører.

Skatteforvaltningslovens kontrollhjemler gjelder ikke for arbeidsgiverkontroller som er hjemlet i skattebetalingsloven § 5‑13. Om dette temaet, se Skattebetalingshåndboken.

Se for øvrig om Forholdet til EMK og personopplysningsloven.