§ 9‑2 tredje ledd

Skattemyndighetene beregner øvrig skatt.

Skattemyndighetene skal beregne formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑2 og motorkjøretøyavgiftene.

Myndighetenes vedtak om skatteberegning etter § 9‑2 tredje ledd er et enkeltvedtak, men det er ikke behov for begrunnelse. Se nærmere om dette unntaket i§ 5‑7 første ledd.

Opplysninger fra de skattepliktige og tredjeparter utgjør den helt sentrale delen av det faktiske grunnlaget for myndighetenes skatteberegning. I tillegg skal de skattepliktige gi opplysninger som er av særlig betydning for anvendelse av skatteberegningsreglene, eksempelvis opplysninger om endret sivilstatus, skatt betalt i utlandet som det kreves fradrag for (kreditfradrag) og opplysninger om forsknings- og utviklingskostnader mv.