§ 9‑2 tredje ledd

Skattemyndighetene beregner øvrig skatt.

Skattemyndighetene skal beregne formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑2 og motorkjøretøyavgiftene.

Grunnlaget for beregning av skatten (alminnelig inntekt, personinntekt og formue) skal fastsettes av den skattepliktige selv. Ved den påfølgende skatteberegningen anvender skattemyndighetene skatteberegningsreglene på det fastsatte skattegrunnlaget. Myndighetenes vedtak om skatteberegning etter § 9‑2 tredje ledd er et enkeltvedtak, men det er ikke behov for begrunnelse. Se nærmere om dette unntaket i § 5‑7 første ledd.

Fordelingen av ansvaret for å fastsette grunnlaget og gjennomføringen av skatteberegningen skal gjelde for alle typer skattepliktige, både lønnstakere, pensjonister, næringsdrivende og selskaper.

Opplysninger fra de skattepliktige og tredjeparter vil utgjøre den helt sentrale delen av det faktiske grunnlaget for myndighetenes skatteberegning. I tillegg skal de skattepliktige gi opplysninger som er av særlig betydning for anvendelse av skatteberegningsreglene, eksempelvis opplysninger om endret sivilstatus, skatt betalt i utlandet som det kreves fradrag for (kreditfradrag) og opplysninger om forsknings- og utviklingskostnader mv.

Bestemmelsen kodifiserer en fast og langvarig praksis for motorkjøretøyavgiftene, som består av engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift.