§ 14‑4 første ledd bokstav f

Tilleggsskatt fastsettes ikke

[...]

f) når den skattepliktige er død.

Hvis den skattepliktige dør før tilleggsskatt er fastsatt, skal det ikke fastsettes tilleggsskatt.

Skatteklagenemnda har i sak SKNS1-2022-10 lagt til grunn at sktfvl. § 14‑4 f må forstås slik at tilleggsskatt må være endelig ilagt før skattepliktige dør for at den skal kunne fastholdes og innkreves overfor arvingene, jf. bl.a. NOU 2003:7 pkt. 11.2.6.2.

I den aktuelle saken, ble det lagt til grunn at tilleggsskattekravet ikke var endelig ilagt når klagen over skattekontorets vedtak om ileggelse av tilleggsskatt ikke var avgjort av Skatteklagenemda før tidspunktet for dødsfallet. Dette innebærer at tilleggsskatt ikke kan fastholdes der skattepliktige avgår ved døden før klage over skattekontorets vedtak om ileggelse av tilleggsskatt er avgjort av Skatteklagenemda. Er derimot tilleggsskatt endelig ilagt av skattemyndighetene før skattepliktige dør, kan tilleggsskatten opprettholdes og innkreves.