Meldeplikt gjennom a-meldingen

Generelt

Melding om lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, og opplysninger til NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen, og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.

Fristen for å levere a-melding er den 5. i måneden etter den måned opplysningene gjelder for, jf. a-opplysningsforskriften § 2‑1 første ledd. Hvis fristen for å levere a-melding faller på en lørdag, søndag eller annen helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag, jf. a-opplysningsforskriften § 2‑1 femte ledd.

Opplysninger om føderåd er unntatt fra kravet om månedlig rapportering. Dette kan leveres én gang per år, se a-opplysningsloven § 4 annet ledd. Fristen er 5. januar det påfølgende året, jf. a-opplysningsforskriften § 2‑1 annet ledd.

Nærmere informasjon om a-meldingen samt skjema og veiledninger finnes på Skatteetaten.no/Bedrift og organisasjon/Arbeidsgiver/A-meldingen.

Brudd på meldeplikten

Skattedirektoratet kan ilegge daglig, løpende tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 når opplysningene ikke er levert innen fristen. Ved for sen levering kan Skattedirektoratet ilegge overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven § 11.

Dersom arbeidsgiveren ikke leverer a-melding eller gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan skattemyndighetene fastsette skatten. Se§ 12‑1 Endring av skattefastsetting mv.. Skatteforvaltningslovens regler om saksbehandling i Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler og tilleggsskatt i Kapittel 14 Administrative reaksjoner og straff gjelder i slike tilfeller.