§ 13‑1 første ledd

Enkeltvedtak kan påklages av den vedtaket retter seg mot. Vedtak om skattefastsetting kan også påklages av den som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt.

Enkeltvedtak kan påklages

Første ledd første punktum fastsetter at det er klagerett på «enkeltvedtak». Hva som menes med et enkeltvedtak er definert i§ 1‑2 første ledd bokstav d. Her fremgår det at «enkeltvedtak» er en avgjørelse som treffes av skattemyndighetene i medhold av loven og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en bestemt skattepliktig, tredjepart eller trekkpliktig.

Det innebærer at fastsettelser som den skattepliktige selv foretar, ikke er et enkeltvedtak. Det er dermed ikke klagerett på fastsetting av grunnlaget eller beregning av skatt som den skattepliktige selv har gjennomført i medhold av § 9‑1 første ledd og§ 9‑2 første ledd. Endring av egne fastsettinger reguleres i § 9‑4, omtalt her§ 9‑4 Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv..

Vedtak om skattefastsetting er en gruppe enkeltvedtak. Med enkeltvedtak om skattefastsetting truffet av skattemyndighetene, menes både avgjørelser under den ordinære skattefastsettingen (fastsetting av grunnlaget motorkjøretøyavgifter etter§ 9‑1 annet ledd, vedtak om endring av skattefastsetting etter Kapittel 12 Endring uten klage og beregningen av formues- og inntektsskatt mv. etter§ 9‑2 tredje ledd). Når selve skatteberegningen foretas av skattemyndighetene, er skatteberegningen et enkeltvedtak som kan påklages. Det er skattekontoret og Oljeskattekontoret som er skattemyndigheter i første instans, se§ 2‑7 Skattemyndighet i første instans. Nærmere om klageinstans i de enkelte tilfellene, se§ 13‑3 Klageinstans.

Et vedtak fra førsteinstansen om å avvise en klage etter § 13‑6 annet ledd kan påklages på vanlig måte. Dette gjelder også de tilfeller hvor det ikke gis oppreisning for oversittelse av klagefristen så lenge klagen er kommet inn innen ettårsfristen, jf. § 13‑4 tredje ledd siste punktum.

Dersom en klage kommer inn mer enn ett år etter at vedtaket ble truffet, kan den ikke behandles som klagesak, se§ 13‑4 tredje ledd. En skattepliktig eller tredjepart har etter utløpet av ettårsfristen i § 13‑4 tredje ledd dermed ikke lenger klagerett, men kan be om at skattekontoret tar opp saken til behandling etter reglene iKapittel 12 Endring uten klage. Vedkommende har i slike tilfeller ikke krav på at saken blir tatt opp til behandling. Dersom skattekontoret beslutter at saken ikke skal behandles, er dette en prosessledende avgjørelse som ikke kan påklages. Dersom det er tvil om ettårsfristen er oversittet, se nærmere under§ 13‑4 tredje ledd.

Det er ikke klagerett etter § 13‑1 over andre beslutninger enn «enkeltvedtak». Det betyr at andre beslutninger som skattekontoret fatter, såkalt prosessledende avgjørelser, ikke kan påklages med hjemmel i § 13‑1. I den grad det er klagerett over slike avgjørelser, er klageadgangen regulert særskilt i de enkelte bestemmelsene, jf.§ 5‑4 åttende ledd, § 5‑9 fjerde ledd, § 6‑2 første ledd og§ 11‑4 første ledd. Felles for disse er at klagereglene i kapittel 13 er gitt tilsvarende anvendelse. Se nærmere om prosessledende avgjørelser iProsessledende avgjørelser.

Skattepliktige har rett til å klage over skattekontorets vedtak i endringssak etter skatteforvaltningslovenKapittel 12 Endring uten klage. Dette innebærer en rett til å klage over de fastsettinger eller manglende fastsettinger og skatteberegninger som er foretatt i endringssaken. Forhold som ikke omfattes av endringssaken kan skattepliktige selv endre i medhold av§ 9‑4 Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv..

Når det gjelder merverdiavgift, anses det å foreligge et enkeltvedtak som det kan klages over etter § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv. og§ 12‑2 Skjønnsfastsetting, når avgiften ikke blir fastsatt i tråd med skattepliktiges skattemeldinger. Det utgjør også et enkeltvedtak dersom tilgodebeløp etter merverdiavgiftsloven § 11‑5 nektes anvist til utbetaling.

Tilfeller der det ikke er utøvet noe skjønn i vanlig forstand, men etterberegningen gjelder en bestemt inngående faktura eller en eksakt bokført omsetning som avgiftsmessig er behandlet feil, kan også påklages til nemnda. Det samme gjelder vedtak om registrering eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret når det samtidig klages over vedtak etter § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv. som har direkte sammenheng med registrerings- eller slettingsvedtaket.

Utenlandsk aksjonær som skal betale kildeskatt av utdelt utbytte etter skatteloven § 10‑13, har klagerett. Kildeskatten fastsettes ved at det utdelende selskapet leverer melding om trekk av skatten. De alminnelige reglene i Kapittel 12 Endring uten klage gjelder dersom skattekontoret avdekker at fastsettingen er uriktig, og endringsvedtak vil rettes mot aksjonæren. Aksjonæren vil da kunne påklage vedtaket etter§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett.

Skattepliktige kan påklage skattekontorets avgjørelse av spørsmål om dekning av sakskostnader med hjemmel i§ 5‑9 fjerde ledd. Klagen behandles etter de alminnelige reglene iKapittel 13 Klage.

Skattepliktige kan klage over vedtak om fastsetting av arbeidsgiveravgift etter de alminnelige reglene iKapittel 13 Klage.

Avgjørelse om betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse etter § 9‑9 Betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse mv. – lempning kan påklages etter de alminnelige reglene iKapittel 13 Klage.

Vedtak etter skattebetalingsloven § 16‑50 om privat kjøpers medansvar for merverdiavgift som selger har unndratt, kan påklages ifølge skattebetalingsforskriften § 16‑50-7. Lovens vilkår for ansvar er at vederlaget overstiger 10 000 kroner og ikke er betalt via bank.

Selv om bestemmelsen i tidligere ligningslov § 9‑2 nr. 1 bokstav c ikke er videreført, kan skattepliktige klage over avgjørelser som medfører at samme inntekt eller formue blir skattlagt i flere kommuner.

Det er også klagerett på for eksempel:

Hvem som har klagerett

Det er «den vedtaket retter seg mot» som har klagerett. I tillegg har den som er «endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt» klagerett over fastsettingsvedtak. Dette innebærer at tredjeparter som er endelig ansvarlige for skatten, også har rett til å klage over vedtak om skattefastsetting for den skattepliktige. Hvorvidt en tredjepart har et solidaransvar, beror på en tolkning av de ulike bestemmelsene om solidaransvar i skattelovgivningen.

Begrepet «den vedtaket retter seg mot» skal tolkes snevert. Det er normalt den vedtaket retter seg mot som pålegges rettigheter og plikter. Det må også antas at den vedtaket retter seg mot er best egnet til å vurdere om avgjørelsen er riktig, og om det er behov for å påklage den. Dersom den vedtaket retter seg mot er død eller konkurs, overføres klageretten til boet.

Det skal svært mye til før andre enn den skattepliktige selv, eller en tredjepart dersom enkeltvedtak er rettet mot en annen enn den skattepliktige, omfattes av dette alternativet. Skattekontoret kan gjøre trekkpliktige til part i saker om skattefastsettingen til den skattepliktige, se§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige. Den trekkpliktige vil ha klagerett fordi vedtaket retter seg mot vedkommende.

Hvorvidt en tredjepart er «den som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt», beror på en tolkning av ansvarsreglene som finnes ellers i skattelovgivningen. Skattebetalingsloven §§ 16‑10 til 16-14 og §§ 16-30til 16-50 har en samling av ansvarsregler som vil gi tredjeparter klagerett. Se også Skattebetalingshåndboken kapittel 16. Det finnes i tillegg enkelte bestemmelser om solidaransvar andre steder i skatteregelverket, for eksempel merverdiavgiftsloven § 2‑2 tredje ledd.

Vilkåret om at tredjeparten må være «endelig» ansvarlig for skatten, innebærer at tredjeparten ikke vil ha klagerett dersom vedkommende har et regresskrav mot andre tredjeparter etter å ha betalt skattekravet. Dette betyr at det ikke er tilstrekkelig for klagerett at et subjekt er solidarisk ansvarlig for skatten. Det kreves i tillegg at man ikke kan kreve at andre subjekter skal belastes skatten. Det at den ansvarlige tredjeparten i ettertid kan ha et regresskrav mot den skattepliktige, medfører imidlertid ikke at man mister statusen som endelig ansvarlig for skatten.

I tilfeller med fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2‑2 tredje ledd vil det eksempelvis være det selskapet som skal belastes skatten etter de underliggende privatrettslige rettsreglene, som kan klage i tillegg til den skattepliktige selv (det selskapet som representerer fellesregistreringen). Det vil være det selskapet som etter aksjeloven § 3‑9 er ansvarlig for etterberegningen, dvs. det selskapet hvis omsetning blir kontrollert og som etterberegning av merverdiavgift for fellesregistreringen knytter seg til. Dette gjelder enten kontrollen gjelder selskapets egen omsetning, eller andel av felleskostnader som det kontrollerte selskapet har ført i sitt mva-regnskap. At det gjelder et solidaransvar for de øvrige selskapene som inngår i fellesregistreringen, gir ikke klagerett. Derimot vil det eller de selskapene solidaransvar blir gjort gjeldene overfor, ha klagerett. Høyesterett vurderte spørsmålet om søksmålskompetanse for det selskapet som etter underliggende ansvarsregler endelig belastes skatten i Telenor Eiendom, inntatt i Rt. 2013/858. Dommen kan få betydning for spørsmålet om klage- og søksmålskompetanse i saker der tredjeparter på andre rettslige grunnlag enn reglene om fellesregistrering i merverdiavgiftsloven § 2‑2 tredje ledd, gjøres ansvarlig for betaling av den skattepliktiges skatt. Se Prop. 38 L (2015-2016) kapittel 19.4.3.

Tredjepartens klagerett er begrenset til den delen av vedtaket som har betydning for ansvarskravet mot vedkommende. Spørsmål som gjelder andre sider ved den skattepliktiges skattefastsetting, kan ikke påklages av tredjeparten. Den medansvarlige tredjepartens klagerett inntrer uavhengig av om ansvaret er gjort gjeldende eller ikke.

Ved fisjon vil1 det fremgå av fisjonsplanen hvilket selskap som overtar den del av virksomheten vedtaket gjelder. Virkningstidspunktet for fisjon er angitt i skatteloven § 11‑10. Det følger av bestemmelsen at fisjon av aksjeselskap får virkning fra det tidspunkt virkningen av fisjonen selskapsrettslig er inntrådt i henhold til aksjeloven § 14‑8.

Eksempler på hvem som kan klage over vedtak som gjelder skatt på inntekt og formue:

Fastsettes ektefellenes skatt under ett, har begge ektefeller den samme rett til å påklage fastsettingen. Klageretten gjelder i så fall fastsettingen i sin helhet og uten hensyn til om bare den ene har inntekt og/eller formue. Det er uten betydning om ektefellene har krevd fordeling av den skatt som er fastsatt under ett.

Felles klagerett foreligger også ved særskilt fastsetting etter reglene i skatteloven §§ 2‑11 og 2-14 første til tredje ledd.

Felles klagerett foreligger ikke dersom ektefellenes skatt er fastsatt hver for seg fordi:

  • ekteskapet er inngått i skattleggingsperioden eller i tiden fra 1. november til 31. desember i året forut for skattleggingsperioden, eller
  • ektefellene er separert eller til stadighet lever atskilt ved skattleggingsperiodens utgang.

Dersom klagen ikke kommer inn innen klagefristen, eller klagen ikke oppfyller kravene til form og innhold, må spørsmålet om klageretten er tapt vurderes særskilt for hver av ektefellene. Dette gjelder uavhengig av om ektefellenes skatt er fastsatt under ett eller hver for seg.

Barn og ungdom som har formue og/eller inntekt fastsatt hos foreldrene, har selvstendig klagerett vedrørende:

  • arbeidsinntekt som fastsettes særskilt hos barnet, og
  • formue og inntekt som fastsettes hos barnet fra det året det fyller 17.

Foreldre og andre som er verge på tidspunktet for innsendelsen av klagen, kan påklage fastsettingen av umyndige barns skatt selv om barnet har selvstendig klagerett.

Foreldrene har klagerett for barn og ungdoms formue og inntekt som fastsettes på foreldrenes hånd. Barn og ungdom har ikke klagerett vedrørende slik formue og inntekt.

Vergen har klagerett på vegne av personer som på tidspunktet for innleveringen av klagen er satt under vergemål etter vergemålsloven. Vergens klagerett er betinget av at forholdet ligger innenfor vergemålets mandat. Skattepliktige har imidlertid en selvstendig klagerett. Unntak er hvis vedkommende er fratatt sin rettslige handleevne og denne avgjørelsen konkret omfatter retten til å klage.

Klage på vegne av upersonlige skattepliktige skal behandles når den er fremmet av selskapets eller innretningens styre, formann, daglig leder eller andre som har fullmakt.

Selskap med deltakerfastsetting har rett til å klage på fastsetting av formue og inntekt fra selskapet og fordelingen mellom deltakerne, jf.§ 13‑2 annet ledd.

Deltakerne har sin klagerett i behold uansett om selskapet klager eller ikke. Klage fra en enkelt deltaker får virkning for alle deltakerne i selskapet med mindre det gjelder individuelle forhold.

Dersom et selskap blir slettet etter at det er foretatt forhåndsfastsetting vil det ikke lenger foreligge et skattesubjekt som «vedtaket retter seg mot» og som dermed har klagerett. Tidligere aksjonærer har ikke klagerett i egenskap av å være «den som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt». Skattedirektoratet har lagt til grunn at skjæringstidspunktet for når vedtaket kan påklages av et selskap under avvikling er den formelle slettingen av selskapet i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 16‑10 og foretaksregisterloven § 4‑1. Der selskapet har påklaget endringsvedtak før det formelt er slettet, bortfaller ikke klagen ved slettingen.

I boer er det skifteforvalter, bobestyrer, testamentsfullbyrder eller selvskiftende arvinger som har klagerett.

Eksempler på hvem som kan klage over vedtak som gjelder merverdiavgift:

Særlige spørsmål oppstår i tilknytning til klager eller søksmål fra selskaper som inngår i fellesregistreringer. Selskapsrettslig er selskapene i en fellesregistrering å anse som selvstendige rettssubjekter, men selskapene blir gjennom fellesregistreringen å anse som ett avgiftssubjekt og blir solidarisk ansvarlige for betaling av avgiften, jf. merverdiavgiftsloven § 2‑2 tredje ledd. Formålet med fellesregistreringen er avgiftsreglene skal virke nøytrale uavhengig av om en virksomhet er organisert som ett selskap eller som et konsern bestående av flere selskaper. Fellesregistreringen får ikke et eget organisasjonsnummer, men velger selv hvilket av de fellesregistrerte selskapene som skal være dets representant og dermed den som formelt sett er den skattepliktige. Det må likevel legges til grunn at det enkelte selskap som inngår i fellesregistreringen har rett til å påklage og å reise sak om avgiftsvedtak som gjelder selskapets egen omsetning, jf. Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt. 2013/858 (Telenor Eiendom) vedrørende Telenor Eiendom Holding AS (se ovenfor om klageadgang for tredjepart).

Etter at det er åpnet konkurs oppstår konkursboet som eget rettssubjekt med egne organer som trer inn i konkursdebitors sted. Kompetansen til å råde over konkursdebitors eiendeler overføres automatisk til boet ved konkursåpning og fra samme tidspunkt har konkursdebitor ikke lenger råderett over boets eiendeler, jf. konkursloven § 100. Dersom klagen er kommet inn før konkursåpning, vil skattekontoret i praksis ta kontakt med bostyrer for å avklare om klagen opprettholdes. Bostyrer er ikke nødvendigvis kjent med at det verserer en klagesak, og bør både på grunn av klagens innhold og mulige sakskostnader gis anledning til å vurdere om klagen skal opprettholdes. Bostyrer kan dessuten ha nye opplysninger eller nye rettslige anførsler som er av betydning for saken. Se også dom i Oslo tingrett 26. oktober 2012 (Bygg Nor AS) hvor det legges til grunn at når det er åpnet konkurs, er det ikke tvilsomt at konkursboet trer inn i konkursdebitors avgiftsrettslige stilling og konkursdebitor kan derfor ikke påklage avgiftsvedtaket etter forvaltningsloven. Avgjørelsen har betydning også for spørsmålet om klagerett etter skatteforvaltningsloven.

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 10. oktober 1975 (Rt. 1975/1166)Tidligere daglig leder, styremedlem og hovedaksjonær i et aksjeselskap under konkursbehandling ble ikke ansett å ha søksmålskompetanse i forhold til en etterberegning som var foretatt og innbetalt før konkursåpningen. Etterberegningen var foretatt overfor et selvstendig selskap, selv om tidligere daglig leder eide det alt vesentlige av interessene bak selskapet. Det ble ikke ansett tilstrekkelig til å gi søksmålskompetanse at et heldig utfall av prosessen kunne føre til at konkursboet kunne vise seg å være solvent, hvilket igjen kunne få betydning for den strafferettslige vurdering av den tidligere daglige lederen.KMVA 4575A av 16. september 2003Vegdirektoratet begjærte omgjøring av klagenemndas tidligere stadfestelse av en etterberegning overfor en entreprenør som hadde oppført en bro for Statens vegvesen. Det forhold at entreprenøren i etterkant av den første nemndsbehandlingen hadde tilleggsfakturert vegvesenet et beløp tilsvarende etterberegningen, var kun et avtalerettslig forhold mellom partene, som ikke kunne bringe vegvesenet eller Vegdirektoratet i en partsstilling i omgjøringssaken. Omgjøringsbegjæringen fra Vegdirektoratet ble imidlertid ansett fremmet på vegne av entreprenøren, og som sådan tatt under realitetsbehandling.

Klage fra andre uten klagerett

Dersom klagen påklages av noen uten klagerett etter § 13‑1, må skattekontoret vurdere om det skal tas opp endringssak av eget tiltak etter skatteforvaltningsloven kapittel 12Kapittel 12 Endring uten klage. Der det gjelder endring i forhold til skattepliktiges egne fastsettelser, vil den skattepliktiges forhold normalt tale mot etterfølgende endring når selskapet er slettet uten at det selv har sendt endringsoppgave eller anmodet om endring. Skattekontorets endringskompetanse skal kun benyttes i saker der det er åpenbart at skattefastsettingen er feil og det vil fremstå klart urimelig å unnlate retting.