Coronavirus - important information from the Tax Administration

Generelt

Bestemmelsen angir hvilke organer som er klageinstans i klagesaker etter skatteforvaltningsloven. Lovens hovedregel er at klage behandles av overordnet organ. Nemndsordningen utgjør et unntak fra hovedregelen ved at en betydelig andel klager over vedtak ikke behandles av Skattedirektoratet.

Fra og med 1. august 2018 er bestemmelsen endret og flere klagesaker er overført fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Endringen medfører at:

  • Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 tredje ledd. Dette var tidligere vedtak som Skattedirektoratet fattet i første instans, og hvor Skatteklagenemnda var klageinstans.

  • Skattedirektoratet er klageinstans for klager over vedtak om liten skatteevne etter skatteloven § 17-4.

  • Skattedirektoratet er klageinstans for klager over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagen gjelder mindre beløp, jf. Skatteforvaltningsforskriften § 13-3-1.

Skatteforvaltningsforskriften § 13-3-1

Skattedirektoratet er klageinstans ved klager over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når den samlede skattemessige virkningen av det som er påklaget er under 25 000 kroner. Skattedirektoratet kan likevel beslutte at Skatteklagenemnda skal avgjøre saker av prinsipiell interesse. Skattedirektoratets beslutning kan ikke påklages.

Det følger av forskriften § 13-3-2 at Skatteklagenemnda treffer vedtak i klage som nevnt i § 13-3-1 hvor sekretariatet for Skatteklagenemnda har påbegynt saksforberedelsen for Skatteklagenemnda før 1. august 2018.

Fastsetting ved myndighetsvedtak skjer etter reglene i § 12-1, se Kapittel 12 Endring uten klage og § 9-1, se § 9-1 annet ledd. Klager over slike vedtak behandles etter reglene i Kapittel 13 Klage.

Ved omorganiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen har det skjedd en oppgaveoverføring fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette innebærer at Skatteetaten vil være skattemyndighet for alle skatteartene som omfattes av skatteforvaltningsloven, og at tollregionene vil ha en begrenset myndighet; se Kapittel 1 Innledende bestemmelser.

Vedtak om særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon vil treffes av skattekontorene i første instans, og Skattedirektoratet vil dermed være klageinstans.