§ 9‑2 første ledd

Skattepliktige beregner merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon av grunnlaget som er fastsatt etter § 9‑1 første ledd.

Det er de skattepliktige selv som skal beregne skatten med utgangspunkt i det skattegrunnlaget de har fastsatt ved egenfastsetting etter§ 9‑1 første ledd. Dette gjelder for beregning av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon.

Hvem som er skattepliktig følger av§ 1‑2 første ledd bokstav b.

Se nærmere omtale av ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift i Merverdiavgiftshåndboken kapittel 11.

Det er foreslått en ny lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven), se Prop. 29 LS (2023-2024). Loven var ikke vedtatt når arbeidet med årets versjon av Skatteforvaltningshåndboken ble avsluttet.

I forbindelse med lovforslaget er det foreslått bestemmelse i sktfvl. § 9‑1 om at skattepliktige skal fastsette grunnlaget for merverdiavgiftskompensasjon og suppleringsskatt ved levering av skattemelding som nevnt i kap. 8.