Generelt

Bestemmelsen har regler om klagerett for andre enn de som omfattes av § 13‑1, og viderefører tidligere ligningslov §§ 9‑3 og 9-4 med enkelte endringer. Videreføringen av særreglene i § 9‑3 om at aksjeselskaper, deltakerlignede selskaper og boligselskaper skal kunne klage på nærmere bestemte typer vedtak som gjelder verdien på aksjer, formue og inntekt fra selskapene er begrunnet i praktiske hensyn. En klage vil da gjelde for samtlige aksjonærer, deltagere og andelseiere. Det følger av § 5‑6 første ledd at de også skal varsles om endringen. Bestemmelsen vil virke arbeidsbesparende, ettersom fastsettingene vil få betydning for flere skattepliktige. Klageretten gjelder uavhengig av om en eller flere av aksjonærene, deltagerne eller andelseierne har betalt skattekravet som kan knyttes til deres andel av formuen og inntekten fra selskapet, og er et supplement til den enkeltes klagerett etter § 13‑1. Klage fra den enkelte får virkning for alle, med mindre det gjelder individuelle forhold.