Leveringsfrister

Leveringsfrister merverdiavgift

Forskriften § 8‑13-1 har bestemmelser om leveringsfrist for melding om registrering for merverdiavgift.

Melding om registrering for merverdiavgift skal sendes uten ugrunnet opphold når vilkårene for registrering er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven kapittel 2.

Melding om registrering skal sendes uten ugrunnet opphold når vilkårene for registrering er oppfylt. Bestemmelsen viderefører merverdiavgiftsloven § 14‑1 første ledd.

Leveringsfrister særavgifter

Forskriften § 8‑13-2 har bestemmelser om leveringsfrist for registreringsmelding for særavgifter.

(1) Melding om registrering for særavgifter skal sendes senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.

(2) Melding med opplysninger om og dokumentasjon for endringer i tidligere gitte opplysninger eller at virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert skal sendes straks. Slik melding skal også sendes når virksomheten stanser i over tre måneder.

Melding om registrering skal sendes senest en måned før produksjonen eller innførselen starter, mens endringsmelding skal sendes straks. Det er presisert at endringsmelding også skal sendes der virksomheten stanser i over tre måneder. Bestemmelsen viderefører forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 5‑5 første ledd og tredje ledd.

Leveringssted

Leveringssted er regulert i forskriften § 8‑1-3.

Skattemeldinger mv. på papir skal leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet bestemmer.

Se nærmere om Levering og leveringsformeri § 8‑1 og på Skatteetaten.no.