§ 7‑5 sjette ledd

Godkjent salgsorganisasjon for fisk, jf. fiskesalslagslova § 8, skal gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

Opplysningsplikt for godkjent salgsorganisasjon for fisk

Godkjent salgsorganisasjon for fisk skal ukrevet gi opplysninger til skattemyndighetene om all omsetning av råfisk som i første hånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om vedkommende utbetaler eller mottar betalinger selv, se§ 7‑5 tiende ledd. Skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel D regulerer opplysningsplikten nærmere.

§ 7‑5-13 Hvem som har opplysningsplikt

Godkjent salgsorganisasjon for fisk skal gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

§ 7‑5-14 Opplysningspliktens omfang

 1. Ved landing i Norge skal det gis en melding per fisker eller rederi for hver omsetningstype for all omsetning av råfisk i perioden 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden.
 2. Ved landing i utlandet skal omsetningen i skattleggingsperioden oppgis per fisker eller rederi og per omsetningstype for hvert land.
 3. Opplysninger om fisk som er landet, men ikke omsatt per 31. desember i skattleggingsperioden, skal gis for det år omsetning skjer.
 4. Føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen oppgis per fisker eller rederi og per omsetningstype. Tilskudd ved omsetning av fangst landet i utlandet oppgis for hvert land.
 5. Etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker eller rederi oppgis som egen omsetningstype og innberettes for den skattleggingsperiode beløpet utbetales.

§ 7‑5-15 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • salgsorganisasjonens organisasjonsnummer, navn og adresse
 • fiskerens fødselsnummer eller rederiets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer. For fisker eller rederi som er bosatt eller lokalisert i utlandet, oppgis navn, adresse og landkode for bostedsland eller lokalisering samt båtens navn og registreringsnummer.
 • verdi av omsetningen, fordelt på omsetningstyper
 • utbetalt føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen
 • etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker eller rederi,
 • landkode for omsetning og eventuelt tilskudd dersom fisken er landet i utlandet.

§ 7‑5-16 Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis innen 1. februar året etter skattleggingsperioden.

§ 7‑5-17 Utfyllende bestemmelser

Skattedirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av § 7‑5-10 til § 7‑5-13.