§ 8-14 første ledd

Lovtekst

Myndig person skal levere meldinger etter dette kapitlet selv eller ved fullmektig.

Myndig person eller fullmektig

Første ledd bestemmer at meldinger etter kapittel 8 skal leveres av myndig person eller dennes fullmektig. Dette fulgte tidligere av ligningsloven § 4-5 nr. 1, og er nå gjeldende rett på alle skatte- og avgiftsområdene.

Adgangen til å levere meldinger ved fullmektig er nå gjort generell. Se nærmere omtale i § 5-3 Fullmektig.

Fullmektigen kan imidlertid ikke signere § 8-13 Melding om registrering for merverdiavgift og særavgifter på vegne av virksomheten. Se nærmere i MVA-håndboken kapittel 14-1.2.