§ 8‑4 annet ledd

Fritatt fra å levere skattemelding etter første ledd er likevel

a) registrerte virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, og som utelukkende innfører eller produserer teknisk etanol med godkjent denaturering

b) registrerte importører av avgiftspliktige varer som skal brukes til råvarer, eller er til avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.

Bestemmelsen videreførte og lovfestet fritakene fra meldeplikten for enkelte registrerte virksomheter i særavgiftsforskriften § 6‑1 femte og sjette ledd, som nå er opphevet).