Myndighetsfastsetting

Når den skattepliktige unnlater å levere pliktig skattemelding, eller hvis myndighetenes kontroller avdekker mangler ved opplysningene i skattemeldingen, kan myndighetene fastsette skattegrunnlaget uansett hvilken modell som gjelder i utgangspunktet. Slik myndighetsfastsetting skjer enten som et vedtak om førstegangs fastsetting (når skattemelding ikke er levert) eller ved vedtak om endring av den skattepliktiges fastsetting. Begge former for myndighetsfastsetting skjer etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage. Fastsetting etter vedtaksmodellen vil også være myndighetsfastsetting.

Dersom skattepliktige leverer skattemeldingen etter varsel, men før det er truffet vedtak om skjønn, vil dette kunne anses som en forsinket egenfastsetting. Er det sendt forhåndsvarsel (om myndighetsfastsetting og ev. tilleggsskatt) må skattepliktige informeres om sakens utfall, jf. skatteforvaltningsloven § 5‑6 nr. 6.

Skattepliktige og trekkpliktige kan endre skattegrunnlaget selv, gjennom adgangen til å sende endringsmelding i § 9‑4 første ledd.