Myndighetsfastsetting

Når den skattepliktige unnlater å levere pliktig skattemelding, eller hvis myndighetenes kontroller avdekker mangler ved opplysningene i skattemeldingen, kan myndighetene fastsette skattegrunnlaget uavhengig av fastsettingsmodell. Slik myndighetsfastsetting skjer enten som et vedtak om førstegangs fastsetting (når skattemelding ikke er levert), eller ved vedtak om endring av fastsetting. Begge former for myndighetsfastsetting skjer etter reglene iKapittel 12 Endring uten klage.

Dersom skattepliktige leverer skattemeldingen etter varsel, men før det er truffet vedtak om skjønn, vil dette kunne anses som en forsinket egenfastsetting. Er det sendt forhåndsvarsel (om myndighetsfastsetting og ev. tilleggsskatt) må skattepliktige informeres om sakens utfall, jf. skatteforvaltningsloven § 5‑6 nr. 6.