Coronavirus - important information from the Tax Administration

§ 1-1 Lovens virkeområde

Loven gjelder for fastsetting av

 • skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt)

 • skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven (svalbardskatt)

 • skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven (Jan Mayen-skatt)

 • skatt på inntekt etter artistskatteloven (artistskatt)

 • skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven (petroleumsskatt)

 • merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (merverdiavgift)

 • arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23 (arbeidsgiveravgift)

 • særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter)

 • avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter)

 • kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon)

 • finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn)