§ 1‑1 Lovens virkeområde

Loven gjelder for fastsetting av

 • skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt)
 • skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven (svalbardskatt)
 • skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven (Jan Mayen-skatt)
 • skatt på inntekt etter artistskatteloven (artistskatt)
 • skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven (petroleumsskatt)
 • merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (merverdiavgift)
 • arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23 (arbeidsgiveravgift)
 • særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter)
 • avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter)
 • kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon)
 • finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn)