Levering og leveringsformer

Spesifisering av opplysninger

I skatteforvaltningsforskriften § 8‑1-1 er det gitt en generell bestemmelse om spesifisering av opplysningene som danner grunnlaget for fastsetting av skatt. Bestemmelsen gjelder for alle meldingene etter skatteforvaltningsloven kapittel 8.

Opplysninger om grunnlaget for fastsetting av skatt skal spesifiseres slik dette blir krevd i skattemeldinger mv.

Opplysningsplikten oppfylles som hovedregel ved at skattepliktige faktisk leverer en utfylt melding til skattekontoret, enten elektronisk eller på papir, innen den fastsatte fristen.

Leveringsfritak

Personlige skattepliktige som omfattes av ordningen med leveringsfritak, kan oppfylle opplysningsplikten uten å foreta noen fysisk levering dersom de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte og fullstendige. Skattepliktige som omfattes av ordningen med leveringsfritak og som ikke leverer korrigert skattemelding innen den aktuelle fristen, anses å ha levert skattemeldingen med de forhåndsutfylte opplysningene ved utløpet av fristen.

Elektronisk levering

Skatteforvaltningsforskriften § 8‑1-2 regulerer hvilke meldinger som er pliktige å levere elektronisk etter skatteforvaltningsloven kapittel 8.

(1) Skattemelding for merverdiavgift, skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, melding om realisasjon av naturgass mv., melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og melding om forenklet registreringsordning for tilbyder av elektroniske tjenester skal leveres elektronisk. Dette gjelder likevel ikke skattemelding for innførselsmerverdiavgift for skattepliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

(2) Næringsdrivende skal levere følgende meldinger elektronisk

a) skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt,

b) selskapsmelding og selskapets melding om deltakernes formue og inntekt fra selskapet

c) melding over art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger.

(3) Skattepliktige som er registrert i medhold av særavgiftsloven skal levere skattemelding for særavgifter elektronisk.

Forskriften § 8‑1-2 første ledd videreførte merverdiavgiftsloven § 14‑5 tredje ledd og § 15‑7 tredje ledd, merverdiavgiftskompensasjonsloven § 6 første ledd annet punktum, ligningsloven § 4‑2 nr. 6 og forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel § 4 annet ledd første punktum. Forskriften § 8‑1-2 annet ledd videreførte ligningsloven § 4‑2 nr. 6.

Fra og med 2016 ble det innført pliktig elektronisk levering av mva-melding i§ 8‑3 Skattemelding for merverdiavgift, uten mulighet til å søke om å få levere på papir. Dette gjelder også melding om realisasjon av naturgass mv. i § 8‑10 Melding om realisasjon av naturgass mv. og melding om forenklet registreringsordning for tilbyder av elektroniske tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven § 14‑4 flg.

Det er gjort unntak fra plikten til elektronisk innlevering for skattemelding for innførselsmerverdiavgift for skattepliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Fra og med 2016 ble det også innført pliktig elektronisk innlevering av skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. for næringsdrivende personer. Dette omfatter personlige skattepliktige som mottar forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende fordi de driver eller har drevet næringsvirksomhet. Manglende drift i virksomheten det enkelte år har ingen betydning for leveringsplikten. Denne skattemeldingen må også leveres for inntektsåret etter at virksomheten ble avsluttet og slettet i Enhetsregisteret.

Også upersonlige skattepliktige (aksjeselskaper mv.) må levere skattemeldingen elektronisk. Ved elektronisk innlevering av skattemelding for personlig næringsdrivende og selskaper, leveres opplysningene kun til ett sentralt mottak (Altinn). Dette gjelder også i de tilfellene hvor det foreligger skatteplikt til flere kommuner.

For registrerte særavgiftspliktige virksomheter, ble det innført pliktig elektronisk levering av særavgiftsmelding fra og med 1. oktober 2017.

Plikt til å levere melding om registering i Merverdiavgiftsregisteret elektronisk ble innført fra og med 10. juni 2021. Det tidligere skjemaet fra Brønnøysundregistrene «Samordnet registermelding del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret» er avviklet.

Skattemeldinger for merverdiavgift skal leveres enten direkte fra regnskapssystem eller i portalen Min merverdiavgift på skatteetaten.no. Melding om registrering i Merverdiavgiftsregisteret leveres i portalen Min merverdiavgift på skatteetaten.no.

Plikt til å levere næringsoppgave

Den som driver virksomhet skal uoppfordret sende inn næringsoppgave sammen med skattemeldingen/selskapsmeldingen. Til dette benyttes ulike næringsoppgaver utarbeidet av Skattedirektoratet. Det skal også sendes utskrift av konti som har betydning for vurderingen av årsoppgjøret.

Næringsrapport skatt

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan benytte den nye elektroniske leveringsformen Næringsrapport skatt. Der er de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende slått sammen til en rapport. Eiere av enkeltpersonforetak må levere Næringsrapport skatt i tillegg til skattemeldingen. For aksjeselskaper erstatter Næringsrapport skatt skattemeldingen.

Med utgangspunkt i eForvaltningsforskriften § 3, vil skattemyndighetene kunne fastsette på hvilken måte meldinger skal inngis elektronisk. Tidligere bestemmelser om form og struktur på meldinger samt ulike elektroniske signaturbestemmelser, er dermed ansett for å være unødvendige.

Skattemeldinger skal leveres på Altinn.no. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere offentlige etater og tilsyn. Nærmere informasjon om førstegangs pålogging på Altinn finnes på www.altinn.no.

Levering på papir

Dersom det ikke er plikt til å levere skattemeldingen elektronisk, kan den skattepliktige velge å levere skattemeldingen på papir. Meldingen må da leveres på det skjemaet som gjelder for skattefastsettinger. Det er ikke tilstrekkelig at opplysningene leveres på gule lapper eller i eget brev.

Skatteforvaltningsforskriften § 8‑1-3 har nærmere bestemmelser om leveringsstedet når skattemeldingen kan leveres på papir.

Skattemeldinger mv. på papir skal leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet bestemmer.

Hvor skal skattemeldingen leveres

Skattepliktige som ikke leverer skattemeldingen for formues- og inntektsskatt mv. elektronisk, kan sende den til Skatteetaten SL, postboks 430, Alnabru 0614 Oslo. Skattemeldingen kan også leveres til et hvilket som helst skattekontor innenfor åpningstiden. Forøvrig vil det fremgå av meldingen hvor den skal sendes. Du finner nærmere informasjon på Skatteetaten.no.

Hvem kan levere skattemelding

Hvem som kan levere skattemelding følger av § 8‑14 Levering av skattemelding mv.