§ 10‑11 annet ledd

Ved kontroll i medhold av § 10‑4 skal det utarbeides rapport. Rapportens omfang og innhold skal tilpasses den kontrollen som er foretatt. Rapporten skal sendes den opplysningspliktige, med unntak av opplysninger om andre opplysningspliktige. Ved andre kontroller tilpasses kravet til dokumentasjon den kontrollen som er foretatt.

Plikten til å sende rapporten til opplysningspliktige er med dette flyttet fra forskrift til lov. Nærmere krav til rapporten fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 10‑14-6.

(1) Den som leder kontrollen har ansvaret for at det blir utarbeidet rapport.

(2) Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal rapporten inneholde

a) opplysninger om når kontrollen fant sted, formålet og lovhjemmel for kontrollen

b) opplysninger om varsel til den opplysningspliktige

c) hvem som var til stede ved kontrollen og hvem som var den opplysningspliktiges kontaktperson

d) oversikt over dokumenter, datalagringsmedium mv. som ble utlevert til skattemyndighetene ved kontrollen

e) oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling i henholdsvis faktiske opplysninger vedrørende den opplysningspliktige som kontrollen ble avholdt hos og opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige

f) opplysninger om andre særlige forhold.

Rapporten skal sendes den opplysningspliktige med unntak av opplysninger om andre opplysningspliktige. Unntaket om opplysninger om andre opplysningspliktige innebærer ikke at lovbestemt taushetsplikt er til hinder for partsinnsyn etter§ 5‑4 Partsinnsyn i saksdokumenter.

Ved andre kontroller enn kontroller etter § 10‑4 Kontroll hos den opplysningspliktigeiktige, tilpasses dokumentasjonskravet til den type kontroll som foretas. Dersom skattemyndighetene skriftlig ber om kontrollopplysninger fra noen, for eksempel i medhold av§ 10‑2 Kontrollopplysninger fra tredjepart, og vedkommende sender inn opplysningene, vil kravet til dokumentasjon normalt være oppfylt.