Generelt

Bestemmelsen regulerer skattemyndighetenes adgang til ved tvang å kreve adgang til lokaler, eiendommer, herunder også bolig, transportmidler og andre oppbevaringssteder for å søke etter bevis hos skattepliktige.

Formålet med bevissikring er å gjøre skattemyndighetene bedre i stand til å avdekke alvorlige skatteunndragelser når den kontrollen er rettet mot ikke vil medvirke. Ved bevissikring kan skattemyndighetene tilegne seg dokumenter mv. som den skattepliktige eller tredjeparter nekter å utlevere. Måten opplysningene innhentes på skiller seg fra alminnelig kontroll etter § 10‑4 som krever at den skattepliktige medvirker for at kontrollen skal kunne gjennomføres.

Det kan også søkes etter bevis hos tredjepart som ledd i kontrollen av den skattepliktige.

Bevissikring er et supplement til mindre inngripende måter å gjennomføre kontroll på og skal brukes når disse ikke er tilstrekkelige. Bevissikring skal benyttes i få, alvorlige tilfeller der den opplysningspliktige unnlater å medvirke til alminnelig kontroll, eller der det er grunn til å anta at den pliktige vil unnlate å medvirke til slik kontroll.

Bevissikring er et inngripende tiltak som har likhetstrekk med de straffeprosessuelle tvangsmidlene ransaking og beslag. Dette medfører at flere av rettssikkerhetsgarantiene som følger av straffeprosessloven kommer til anvendelse, Hvilke av rettsikkerhetsgarantiene i straffeprosessloven som kommer til anvendelse står i § 10‑15 femte ledd. De blir omtalt under behandlingen av§ 10‑15 femte ledd, men også vist til under behandlingen av de øvrige leddene i bestemmelsen når dette er naturlig.

Forholdet til øvrige bestemmelser i skatteforvaltningsloven kapittel 10

Bevissikring er en måte å gjennomføre kontroll på. De øvrige bestemmelsene i skatteforvaltningsloven kapittel 10 som gir rammene for kontroll kommer derfor til anvendelse også ved bevissikring så langt de passer.

Saker som skal anmeldes til politiet

At skattemyndigheten er gitt adgang til å sikre bevis ved tvang er ikke ment å endre den eksisterende ansvarsfordelingen mellom skattemyndighetene og politiet. De alvorligste sakene skal anmeldes til politiet for etterforskning og straffeforfølgning.