§ 8‑8 første ledd

Arbeidsgivere som skal foreta lønnstrekk for skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑1, Jan Mayen-skatteloven § 1 og skatteloven kapittel 20 (kildeskatteordning), skal levere melding om foretatt lønnstrekk etter reglene i a-opplysningsloven.

Lønnstrekk etter Svalbardskatteloven

Hvem har plikt til å levere melding om trekk

Arbeidsgivere som skal foreta lønnstrekk for skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑1 og Jan Mayen-skatteloven § 1, jf. Svalbardskatteloven § 3‑2, skal levere melding om lønnstrekk etter a-opplysningsloven. Se nærmere om Meldeplikt gjennom a-meldingen i § 8‑6.

Opplysninger om foretatt lønnstrekk skal også leveres når arbeidsgivers virksomhet opphører på Svalbard eller når aktiviteten på Svalbard på annen måte opphører.

Se også den årlige SKD-meldingen om skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis.

Trekkpliktige kan endre fastsettingen ved å endre opplysningene i levert melding etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som er innrapportert etter a-opplysningsloven, se§ 7‑12 Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage dersom det er fastsatt for lite skatt. Se særlig§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige.

Se forøvrig Skatte-ABC, emnene «Svalbard» og «Jan Mayen».

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere

Med virkning fra 2019 er det innført enklere regler for skattlegging av personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge. Denne ordningen gjelder hovedsakelig for utenlandske arbeidstakere på kortvarig arbeidsopphold i landet, uten å være bosatt her. Se skatteloven § 20‑1.

Hvem har plikt til å levere melding om trekk

Arbeidsgiver som skal foreta skattetrekk etter skatteloven kapittel 20, skal levere melding om foretatt skattetrekk etter reglene i a-opplysningsloven. Skatten i den forenklede ordningen blir fastsatt ved gjennomføring av skattetrekk i bruttoinntekten. Arbeidsgiver holder tilbake det skattepliktige beløpet (gjennomfører skattetrekk) ved lønnsutbetalingen. Arbeidsgiveren fastsetter grunnlaget for skatten etter § 9‑1 tredje ledd og beregner skatten etter§ 9‑2 annet ledd.

Skatten blir fastsatt fortløpende ved den enkelte betaling og rapportering av skattetrekk gjennom a-meldingen. Det skjer derfor ikke en samlet fastsetting for et helt inntektsår. Se nærmere om Meldeplikt gjennom a-meldingen i § 8‑6.

Formålet med ordningen er riktigere og forenklet skattlegging av denne gruppen. Ordningen er valgfri for alle de skattepliktige som ordningen retter seg mot. Se skatteloven § 20‑6.

Skattepliktige som bare har inntekt som skattlegges etter kapittel 20 i skatteloven er fritatt fra å levere skattemelding. Se Leveringsfritak ved bruk av kildeskatteordning i § 8‑2.

Trekkpliktige kan endre fastsettingen ved å endre opplysningene i levert melding etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som er innrapportert etter a-opplysningsloven, se§ 7‑12 Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage dersom den er uriktig. Se særlig§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige.

Utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere inngår ikke i ordningen. Dette gjelder også utsendte utenrikstjenestemenn som anses som bosatt i utlandet etter skatteloven § 2‑1 åttende ledd og de som er bosatt på Svalbard, jf. skatteloven § 2‑35 andre ledd. Unntaket reguleres i forskrift til skatteloven § 20‑1.

Se forøvrig Skatte-ABC, emnet «Utland – særregler om skattlegging av utenlandske arbeidstakere (kildeskatteordning)»