§ 5‑1 fjerde ledd

Inneholder en henvendelse feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal skattemyndighetene om nødvendig gi beskjed om dette. Skattemyndighetene bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.

I fjerde ledd oppstilles det en plikt for myndighetene til å varsle om å bistå ved rettingen av åpenbare feil og mangler som de oppdager.

Det fremgår ikke direkte av loven at feilen eller mangelen må være «åpenbar». Plikten må imidlertid ses i sammenheng med at dette gjelder hvor saken på dette tidspunktet ikke undergis en nærmere saksbehandling og at faktum i saken kan være ufullstendig. Derfor vil det kun være åpenbare feil og mangler som kan forventes oppdaget. En slik begrensing er også i samsvar med forutsetningene i forarbeidene, jf. Prop. 38 L (2015-2016) kapittel 11.2.3.2. Bestemmelsen er en videreføring av forvaltningsloven § 11 fjerde ledd annet punktum som har samme ordlyd og forutsetning.