§ 13‑6 annet ledd

Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jf. likevel § 13‑4 tredje ledd.

Etter § 13‑6 annet ledd skal underinstansen avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Bestemmelsen tilsvarer forvaltningsloven § 33 annet ledd tredje punktum. Den nå opphevede ligningslov hadde ingen tilsvarende bestemmelse.

Klagen skal sendes den myndighet som fattet vedtaket i første instans, se§ 2‑7 Skattemyndighet i første instans.

Av bestemmelsen følger det at underinstansen skal ta stilling til om vilkårene for klagerett er oppfylt i første instans, også i saker der en nemnd er klageinstans. Underinstansen vil da påse at det er klageadgang over avgjørelsen, at klager har klagerett§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett, at klagen tilfredsstiller kravene til klage § 13‑5 Klagens adressat, form og innhold og at klagen kan behandles som klagesak etter§ 13‑4 Klagefrist. Oppreisning for oversittelse av klagefristen.

Dersom klagen ikke oppfyller de materielle vilkårene til «klage» etter§ 13‑5 Klagens adressat, form og innhold, skal skattekontoret avvise klagen. Klageren skal imidlertid gjøres oppmerksom på feil eller mangler og gis mulighet til å rette disse, se§ 13‑5 fjerde ledd.

Et avvisningsvedtak kan påklages etter§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Klagen over avvisningsvedtaket behandles av overordnet organ, eller nemnda der den er klageinstans for saken.

At klageren har oversittet klagefristen i§ 13‑4 Klagefrist. Oppreisning for oversittelse av klagefristen, kan lede til at klagen avvises. Det følger av henvisningen til § 13‑4 tredje ledd at underinstansen har plikt til å vurdere spørsmålet om oppreisning. Det er ikke klagerett på underinstansens avgjørelse om avvisning, dersom klagen er kommet inn senere enn ett år etter klagefristens utløp, se nærmere§ 13‑4 tredje ledd.