Generelt

Fastsatt skatt etter § 1‑1 Lovens virkeområde bokstav a til i skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller gjennom tvangsinnkreving. Skattemyndighetene kan likevel gi utsettelse med betaling av et krav eller sette ned et krav helt eller delvis (lempning).

Bestemmelsen i § 9‑9 gir fastsettingsmyndighetene ved skattekontoret myndighet til å sette ned eller ettergi fastsatt skatt dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde kravet. Det åpnes også for at det kan gis midlertidig samtykke til utsettelse med betaling av forskuddstrekk og skattetrekk, og samtykke til fritak fra forskuddstrekk. Bestemmelsen gjelder for alle skattearter som omfattes av loven og fastsatt tilleggsskatt i tilknytning til den aktuelle skattarten. Bestemmelsen gjelder ikke selvstendig lempning av renter.

Skattebetalingsloven (sktbl.) § 15‑1 har regler om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til skyldneren, dvs. hvor det er dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker. Sktbl. § 15‑2 har regler om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor. Søknad om lempning etter disse bestemmelsene behandles av innkrevingsmyndighetene ved skattekontoret. Se nærmere omtale i Skattebetalingshåndboken kapittel 15.