§ 7‑7 tredje ledd

Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder tilsvarende for sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og selveiende finansieringsforetak som har utstedt egenkapitalbevis, jf. finansforetakloven kapittel 10, for samvirkeforetak av lånetakere og for selskaper og sammenslutninger der medlemmer har begrenset ansvar, og som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, unntatt boligselskaper hvor andelshaverne skattlegges etter skatteloven § 7‑3.

Opplysningsplikt for sparebanker mv.

Skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd angir flere typer virksomheter som omfattes av opplysningsplikten i bestemmelsens første ledd. Det fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-1 første ledd at opplysningspliktige etter skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd skal gi opplysninger i samsvar med skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-2 og § 7‑7-3, se§ 7‑7 første ledd.

Leveringsfristen for sparebanker mv.

Opplysningene skal gis innen 31. mars året etter skattleggingsperioden. Det fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-4 annet ledd.

  1. Aksje- og allmennaksjeselskap skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. januar i året etter skattleggingsperioden.
  2. Selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. mars i året etter skattleggingsperioden.
  3. Skattedirektoratet fastsetter leveringsfrist for opplysninger som gis elektronisk.
  4. Meldinger som leveres på papir skal signeres av den opplysningsplikten påhviler etter skatteforvaltningsloven § 7‑11.