Skattemelding

De enkelte meldingene de skattepliktige skal levere som en del av fastsettingen etter reglene i kapittel 9, har fått samlebetegnelsen skattemelding. Skattemelding erstatter betegnelsene selvangivelse, merverdiavgiftsoppgave, særavgiftsoppgave osv. Myndighetene skal i utgangspunktet legge opplysningene i disse oppgavene direkte til grunn ved beregningen av skatten uten å treffe noe fastsettingsvedtak. De ulike skattemeldingene skal inneholde alle opplysninger som har betydning for fastsetting av de enkelte skatteartene.