Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler

Kapittel 5 har regler om saksbehandlingen i skattesaker, for eksempel om fristberegning, sakskostnader, bruk av fullmektig og virkning av saksbehandlingsfeil. Reglene i skatteforvaltningsloven er en videreføring av reglene i ligningsloven og gjeldende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven. I tillegg gjelder krav om god forvaltningsskikk. Se nærmereOm skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

Saksbehandlingsreglene i kapitlet kan deles inn i to grupper; bestemmelsene som gjelder for behandlingen av alle saker etter skatteforvaltningsloven, blant annet reglene om veiledningsplikt og partsinnsyn i saksdokumenter, og andre saksbehandlingsbestemmelser som bare gjelder «enkeltvedtak» etter§ 1‑2 første ledd bokstav d. I denne kategorien finnes blant annet regler om forhåndsvarsling og begrunnelse. Virkeområdet for saksbehandlingsreglene fremgår av den enkelte bestemmelse.